Formål

Skoletilsynsordning (STO) er et tilrettelagt tilsyns- og omsorgstilbud for elever som går på ungdomsskole eller videregående skole.


Søknadsfrist 1. februar hvert år


Hva får du?

 • Tilrettelagt tilsyn og omsorg før og etter skoletid.
 • Tilbudet følger skoleruten
 • Du må selv ha med nødvendig mat og drikke
 • Du/dere må melde fra om sykdom og fravær til oppgitt kontaktperson for tilbudet

Før skoletid:
Tilbudet gis på din skole fra kl. 07:30 og fram til skolestart.

Etter skoletid:
Samlet tilbud fra skoleslutt frem til kl. 15:30, enten på en skole eller på Soltunet dagsenter, dette avklares nærmere ved tildeling av tjenesten.

 • Ved særskilte grunner kan man søke om utvidet tilbud til kl. 16:00
 • Dere må selv ordne med transport hjem når tilbudet gis ved Soltunet dagsenter

Ved behov for tilsyn i skolens ferier kan du søke om dagavlastning ved Soltunet avlastningsbolig.
Det er ikke mulig å søke dagavlastning i ukene 28,29,30,31.


For hvem?

Tjenesten passer for deg som 

 • er ungdom, har nedsatt funksjonsevne og som bor hjemme,
 • går på ungdomsskole eller videregående skole,
 • har behov for tilsyn og individuell oppfølging,
 • har yrkesaktive foreldre/foresatte.

Elever i ungdomsskolen beholder tilbudet til utgangen av 10. skoletrinn.

For elever i videregående gjelder tjenesten for ett år om gangen.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.
Det kan tilkomme ekstra kostnader ved gjennomføring av turer og ekstra aktiviteter etter avtale med foreldre/pårørende.


Hvordan?

Tildeling skjer etter en individuell og faglig vurdering.
På grunnlag av skjønn blir tilbudet vurdert samlet i forhold til andre tjenester


Klage

Klage på vedtak om helse og omsorgstjenester

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorg
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt avdelingen

Back to top