TryggEst bidrar til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det å være avhengig av andre gjør en person ekstra sårbar for andres handlinger, eller mangel på handlinger.

Kontaktinformasjon

TryggEst vakttelefon (tirsdag og onsdag 12.00-14.00): 56 15 84 60 

Koordinator: 
Camilla Brodahl
Camilla Marie Solsvik

Ved akutt fare for liv og helse, ring nødnummer: 

113 for Ambulanse
112 for Politi

loading...
Hvem kan melde bekymring?

Alle kan kontakte TryggEst dersom de blir utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Også pårørende, venner, kollegaer eller ansatte i hjelpeapparatet kan ta kontakt dersom de er bekymret for at en risikoutsatt voksen blir utsatt for denne type krenkelser.

Hvem kan være risikoutsatte voksne?

Risikoutsatte voksne er mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv, og som mottar, eller burde motta offentlige eller private tjenester. Det kan være hjemmeboende, beboere på sykehjem eller andre institusjoner.

Å være særlig risikoutsatt innebærer å leve i en situasjon som gir økt risiko for å oppleve vold, overgrep eller omsorgssvikt. Noen kan være i en risikoutsatt situasjon hele livet, mens andre kan være det i deler av livet.

Det kan være mennesker med:

 • høy alder og demens
 • rusbrukslidelser
 • psykiske vansker eller lidelser
 • utviklingshemming
 • funksjonsnedsettelser
 • situasjonsbetinget sårbarhet for eksempel på bakgrunn av voldsutsatthet eller langvarig sykdom
 • minoritetsbakgrunn,
 • kulturelle og religiøse minoriteter
 • LHBTIQ
 • Urfolk, nasjonale og etniske minoriteter
Hva kan gjøre et menneske særlig risikoutsatt?
 • Avhengighet til voldsutøver
 • Stor omsorgsbyrde hos voldsutøver
 • Lite kunnskap om, eller tillit til hjelpeapparatet
 • Manglende kommunikasjonsferdigheter
 • Lite nettverk utover voldsutøver
 • Manglende kognitive evner til å forstå, sette grenser og be om hjelp

 

 

Back to top