Hva?

”Støy” kan defineres som uønsket lyd som virker forstyrrende. Svært kraftig støy kan føre til hørselsskader. Annen støy kan i varierende grad gi helseplager, særlig dersom det forstyrrer nattesøvnen eller forstyrrer vanlig rekreasjon og hvile.

Miljørettet helsevern kan gi råd og veiledning i forbindelse med støyplager. Vi kan også fatte vedtak for å redusere støynivået dersom det finnes lovhjemmel i helselovgivningen, og støyen medfører fare for helsemessig ulempe eller overskrider helsemessig forsvarlig nivå.
De vanligste støykildene som er opphav til konflikt er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygg- og anleggsvirksomhet.

Støy kan være en stressfaktor som kan ha negativ påvirkning på atferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn. Senere tids forskning antyder også en sammenheng mellom støy og økt risiko for hjerte-karsykdom. Det er store individuelle forskjeller i følsomhet overfor støy, og folk reagerer derfor svært ulikt på støy.

Støysaker er ofte sammensatte og kan være vanskelige å løse, blant annet fordi støy er hjemlet i ulike regelverk som forvaltes av ulike etater, både statlige og kommunale.

 


Mer informasjon


 Kontakt avdelingen

Back to top