Hva?

I dagliglivet utsettes vi for ulike typer stråling, både naturlig stråling som f.eks. radon, og kunstige strålekilder som mobiltelefoner og radiosendere.


Stråling omfatter både ioniserende og ikke-ioniserende stråling.

  • Ioniserende stråling: stråling fra radioaktive stoff, røntgenstråling og partikkelstråling.
  • Ikke-ioniserende stråling: optisk stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt og ultralyd.

Generelt innen strålevern gjelder en anbefaling om å holde all eksponering så lavt som mulig.


Elektromagnetiske felt

Rundt alt elektrisk utstyr og alle strømførende ledninger finnes det elektriske og magnetiske felt. Elektromagnetiske felt er en ofte brukt kortform for elektriske og magnetiske felt.

De elektromagnetiske feltene vi utsettes for, kan deles inn i tre forskjellige typer; høyfrekvente, lavfrekvente og ekstremt lavfrekvente felt.

  • Høyfrekvente felt (såkalte radiofrekvente felt; RF) utsettes vi for i nærheten av mobiltelefoner, mikrobølgeovner og radarer og radiosendere
  • Lavfrekvente felt stammer i stor del fra dataskjermer.
  • Ekstremt lavfrekvente felt kan en utsettes for I nærheten av kraftledninger, transformatoranlegg, elektriske apparater og varmekabler.

Mobil og trådløst nettverk

Det har de senere år vært økt fokus på mulige helseskader ved bruk av mobiltelefon og påvirkning fra basestasjoner. Dagens kunnskaper, og internasjonale retningslinjer, tilsier at det er liten fare for helseskade ved bruk av mobiltelefoner og trådløse telefoner. Ut fra dagens forskningsstatus er det heller ikke forbundet helsefare med trådløse nettverk.

Mer informasjon finnes her:


Høyspentanlegg

Det er liten helserisiko knyttet til magnetfelt fra strømnett og høyspentledninger, da nivåene vi normalt utsettes for er lave. Enkelte studier indikerer imidlertid at barn som vokser opp i boliger med magnetfelt over 0,4 μT, kan ha en økt risiko for å utvikle leukemi. Ifølge Verdens helseorganisasjon sitt institutt for kreftforskning (IARC) er usikkerheten ved denne forskningen stor, og den absolutte risikoen for å utvikle leukemi grunnet magnetfelt vurderes som lav.

Mer informasjon finnes her:


 Kontakt avdelingen

Back to top