Skadedyr - rotter og mus

Skadedyr er dyr som kommer i konflikt med menneskelige interesser. Eksempler er dyr som ødelegger treverk, matvarer eller tekstiler, samt dyr som suger blod eller sprer smitte.

Kommunen, ved Miljørettet helsevern, kan pålegge boligeiere og virksomheter tiltak for forebygging og bekjemping av skadedyr jamfør Forskrift om skadedyrbekjempelse, (Skadedyrforskriften)

Rotter og mus trives overalt der mennesker holder til. De har et større potensiale enn for eksempel skadeinsekter for å gjøre stor skade og spre smitte til et større område. 


Regelverk


Informasjon, veiledning, melding og klage


Fra skadedyrforskriften

Plikter for huseier og bruker;

Plikt til å iverksette forebyggende tiltak, - § 2, 1

Eier eller bruker av bygning, innretning (med videre), jf. § 1, 2, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr.

Plikt til å iverksette utrydding, - § 2, 2

Eier eller bruker av bygning, innretning (med videre), jf. § 1, 2, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette.


Krav og pålegg fra kommunen 

Dersom huseier eller bruker ikke gjennomfører forebyggende eller tilfredsstillende tiltak for å utrydde skadedyr og det er risiko for helseskade, - for eksempel smittsom sykdom, - kan kommunen gi pålegg, (fatte vedtak), om at det gjennomføres tiltak.

Pålegg om å iverksette forebyggende tiltak - § 2, 3

Kommunen kan pålegge eier eller bruker av bygning, innretning (med videre), jf. § 1, 2, å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr, eller når forekomst av skadedyr tilsier dette. Dersom pålegget ikke følges, kan kommunen gjennomføre pålegget for eiers eller brukers regning.

Pålegg om å iverksette utrydding - § 2, 4

Kommunen kan pålegge eier eller bruker av bygning, innretning (med videre), jf. § 1, 2, å iverksette nødvendige tiltak for å utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette. Dersom pålegget ikke følges, kan kommunen gjennomføre pålegget for eiers eller brukers regning.


 Kontakt avdelingen

 

Back to top