Skolene våre

I Askøy har vi 13 barneskoler og 4 ungdomsskoler med rundt 4 400 elever til sammen. I tillegg så er det 1 skole for voksne/fremmedspråklige og 2 videregående skoler.

Gjeldende og kommende Skole- og barnehageruter

Skolen har et omfattende samfunnsoppdrag beskrevet i Overordnet del av det gjeldende læreplanverket for skole.

Lenker til skolenes nettsider

Hvem får skyss ved farlig skolevei?

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Endringer i opplæringslovens § 9-A høsten 2017 understreker dette ytterligere, med krav om handling fra alle ansatte i skolene våre. 

Skjema som har med skolene å gjøre

Ordensreglement | Skolehelsetjenesten | Leksehjelp

Skolefritidsordning SFO | Søke, endre eller si opp plass | Fakturering og betaling | Vedtekter

Spesialundervisning | Språkopplæring | Logopedi | PPT

Elevvurdering og eksamen | Starte eller bytte skole | Skole-hjem samarbeid | Voksenopplæringen | Kulturskolen | Videregående utdanning

Innlogging Vigilo | Personvernerklæring | Informasjon om Vigilo

Back to top