Skolene våre

I Askøy har vi 13 barneskoler og 4 ungdomsskoler med rundt 4 400 elever til sammen. I tillegg så er det 1 skole for voksne/fremmedspråklige og 2 videregående skoler.

Illustrasjon: Mål for askøyskolenMål for askøyskolen

Forord

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Endringer i opplæringslovens § 9-A høsten 2017 understreker dette ytterligere, med krav om handling fra alle ansatte i skolene våre. Vi skal forebygge og skape gode skolemiljø for alle. Om elever ikke opplever dette skal vi som arbeider i skolen gripe inn og gjøre endringer så raskt som mulig.

Denne planen er rettet til alle som jobber i skolen, og skal være en veileder for ansatte for hvordan de skal skape og ivareta et trygt og godt skolemiljø. Den beskriver også tiltak og prosedyrer for hvordan skolene skal gripe inn hvis elever eller foresatte ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø.

Den nye §9-A i opplæringsloven endrer fokus fra vedtak til handling og aktivitet. Om ikke skolen umiddelbart tar tak i saker som blir avdekket, kan elever og foreldre etter en uke klage til Statsforvalteren, som igjen vil kunne gjøre vedtak og instruere skolen og kommunen i videre oppfølging.

Vi har laget denne planen med felles prosedyrer for å sikre alle elever i Askøy et trygt og godt skolemiljø i tråd med lovverket. Det er viktig at vi gjennom handling forebygger best mulig. Hvis elever eller foreldre opplever at noe er galt, skal vi gripe inn så tidlig som mulig. Skolens ledelse og ansatte skal da avdekke snarest mulig hva som har skjedd. Denne planen beskriver også felles prosedyrer for hvordan slike saker skal håndteres. Dette gjelder også saker der elever opplever seg krenket av voksne på skolen. Askøy kommune har ambisjoner om en «Mobbefri oppvekst» for alle barn og unge. Askøyskolene skal være ledende i dette arbeidet, men skal vi lykkes må også hjemmene og fritidsarenaene være med. Et godt tverrfaglig samarbeid og et helhetlig fokus fra barnehage til videregående opplæring er også avgjørende. «Plan for trygt og godt skolemiljø» ble vedtatt av Utvalg for Oppvekst mai 2018.

Anne-Merete Mærli Hellebø
Fagsjef skole

Back to top