Skolene våre

I Askøy har vi 13 barneskoler og 4 ungdomsskoler med rundt 4 400 elever til sammen. I tillegg så er det 1 skole for voksne/fremmedspråklige og 2 videregående skoler.

getty images 3 6M5vvCVWU unsplash
Happy kids, Unsplash.com

Forord

Denne planen er rettet til alle som jobber i skolen, og skal være en veileder for ansatte for hvordan de skal skape og ivareta et trygt og godt skolemiljø. Den beskriver også tiltak og prosedyrer for hvordan skolene skal gripe inn hvis elever eller foresatte ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø.

§9-A i opplæringsloven endrer fokus fra vedtak til handling og aktivitet. Om ikke skolen umiddelbart tar tak i saker som blir avdekket, kan elever og foreldre etter en uke klage til Fylkesmannen, som igjen vil kunne gjøre vedtak og instruere skolen og kommunen i videre oppfølging.

Vi har laget denne planen med felles prosedyrer for å sikre alle elever i Askøy et trygt og godt skolemiljø i tråd med lovverket. Det er viktig at vi gjennom handling forebygger best mulig. Hvis elever eller foreldre opplever at noe er galt, skal vi gripe inn så tidlig som mulig. Skolens ledelse og ansatte skal da avdekke snarest mulig hva som har skjedd. Denne planen beskriver også felles prosedyrer for hvordan slike saker skal håndteres. Dette gjelder også saker der elever opplever seg krenket av voksne på skolen.

"Inkluderende skolemiljø 2021-2025" er et av Askøy kommune sin hovedsatsingsområder de kommende årene. Programmet bygger på Kommunedelplan barn og unge som ble vedtatt av kommunestyret i 2020. Godt samarbeid med hjemmet, et godt tverrfaglig samarbeid og et helhetlig fokus fra barnehage til videregående opplæring er avgjørende for at arbeidet skal lykkes.

«Plan for trygt og godt skolemiljø» ble vedtatt av Utvalg for Oppvekst mai 2018. Planen er fra skolestart 2021 revidert og laget i digital utgave. Det vil være til utprøving skoleåret 2021.22 før endelig plan blir bestemt.

Anne-Merete Mærli Hellebø
Skolesjef

Back to top