Skolene våre

I Askøy har vi 13 barneskoler og 4 ungdomsskoler med rundt 4 400 elever til sammen. I tillegg så er det 1 skole for voksne/fremmedspråklige og 2 videregående skoler.

Elevenes læring i et trygt og godt skolemiljø

Skolen har et omfattende samfunnsoppdrag beskrevet i Overordnet del av det gjeldende læreplanverket for skole (Læreplan 2020).  Askøyskolen har for de neste fire årene valgt å ha hovedfokus på kapittel 3 i Overordnet del;Prinsipper for skolens praksis.  Kapittelet beskriver hvordan skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få utfordringer som fremmer danning og lærelyst. For å lykkes med dette må skolen bygge et godt læringsmiljø og tilpasse undervisningen i samarbeid med elevene og hjemmene. Det krever et profesjonsfellesskap som engasjerer seg i skolens utvikling.

 

Elevenes læring: Vi skal fremme lærelyst og mestring

 

Fokusområder:

loading...
Skolen skal legge til rette for læring for alle elever

Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring (Overordnet del 3.2)

 

For Askøyskolen betyr dette at:

 • vi arbeider forskningsbasert og kontinuerlig med å forstå og oversette Læreplan 2020 til praksis
 • vi videreutvikler vårt faglige skjønn knyttet til tilpasset opplæring
 • elevenes medvirkning står sentralt i dette arbeidet
Skolen skal legge til rette for å støtte elevenes utvikling

Skolen skal legge til rette for å støtte elevenes utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet (Overordnet del 2.3).

For Askøyskolen betyr dette at:

 • vi følger prinsippene for begynneropplæringen
 • vi har systemer for tidlig innsats etter §1-4
 • arbeidet med grunnleggende ferdigheter er en rød tråd gjennom alt læringsarbeid
Vurderingen av elevenes faglige kompetanse skal gi et bilde av hva elevene kan

Vurderingen av elevenes faglige kompetanse skal gi et bilde av hva elevene kan, men et sentralt formål med vurderingen er også å fremme læring og utvikling (Overordnet del 3.2).

 

For Askøyskolen betyr dette at:

 • skolen har system for å følge med på elevenes læring
 • undersøkelser følges opp med analyser og tiltak som dokumenteres
 • vi speiler vår pedagogiske praksis i relevante kartlegginger

 

Trygt og godt skolemiljø: Vi skal fremme elevmedvirkning og inkludering

 

Fokusområder:

loading...
Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle (Overordnet del 3.1).

 

For Askøyskolen betyr dette at:

 • alle voksne er varme og omsorgsfulle i møte med elevene
 • vi jobber systematisk med elevenes sosiale kompetanse og livsmestring
 • vi fremmer fellesskapet gjennom læringsarbeidet i klasserommet

 

Elevmedvirkning må prege skolens praksis

Elevmedvirkning må prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag (Overordnet del 3.1)

 

For Askøyskolen betyr dette at:

 • elevene får mulighet til, erfaring med og forståelse for hva det vil si å påvirke, og ta medansvar, for egne og fellesskapets læringsprosesser og demokratideltakelse (FoU om elevmedvirkning)
 • vi jobber for høy grad av psykologisk trygghet i elevgruppen

 

Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet

Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling (Overordnet del 3.3)

 

For Askøyskolen betyr dette at:

 • skolen har det overordnede ansvar for å ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid med hjemmet
 • skolen skal fremme en god og tillitsfull dialog
 • skolen må være tydelig på hva den kan tilby og hva som forventes av hjemmet
Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap

Dette skal gjøres gjennom det profesjonsfaglige fellesskapet på og mellom skoler: Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis (Overordnet del 3.5)

 

For Askøyskolen betyr dette at:

 • alle ansatte sammen sørger for at skolens praksis er i samsvar med lov og forskrift
 • alle ansatte er en del av et felleskap som reflekterer over, vurderer og utvikler egen praksis i lys av forskning
 • vi bruker Elevsentrert ledelse som modell for skoleledelse

 

Føringer for planen

 

Back to top