Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å oppmuntre til frivillige aktiviteter innenfor Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) sitt ansvarsområde.

Det kan gis tilskudd til personer, organisasjoner, lag og foreninger i Askøy kommune som driver innenfor UOL sitt arbeidsområde.

Tilskudd til lag og foreninger blir gitt til administrasjon og drift av lag når virksomheten er kontinuerlig.

Det gis ikke tilskudd til bygg og anlegg.

Størrelsen på tilskuddet blir vurdert ut fra medlemstall, alder på medlemmene og aktivitetsnivå.

Utvalg for oppvekst og levekår sine ansvarsområder

 • Helse- og sosialtjenester
 • Skole, barnehage, kultur og idrett
 • Familie- og inkludering
 • Forebyggende og kurativt helse- og sosialarbeid
 • Barnevernstjenester
 • Utekontakt
 • Miljøhygiene
 • Omsorg for eldre og funksjonshemmede
 • Dagsentervirksomhet
 • Likestillings- og mangfoldsaker som berører samfunnet. Det vil si saker om likestilling mellom kjønnene og saker for å hindre usaklig forskjellsbehandling eller trakassering på grunn av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering. Utarbeide forslag til Likestillings- og mangfoldplan og vedta tildeling av Likestillings- og mangfoldspris.
 • Saker som angår innvandrere eller flyktninger som faller inn under saksområdet til utvalget.

Søknadsfrister

Søknadsfrister 5. mai og 12. november 2023

Se mer: søknadsskjema.


Kriterier for tildeling av tilskudd

 • Aktiviteten må være organisert med et styre og drives i henhold til allment regelverk for organisasjoner og lag.
 • Alle må ha oppdatert laginformasjon i lag og foreningsdatabasen på kommunens nettportal.
 • Endringer skal sendes inn på fastsatt skjema.
 • Laget/foreningen, og dens aktivitet må være åpen for alle.
 • Laget/foreningen må ha kontinuerlig drift.

Veiledende for skjønnet

 • Har laget/foreningen en tydelig målgruppe og formål?
 • Har laget/foreningen et realistisk budsjett?
 • Har laget/foreningen en realistisk fremdriftsplan?

Disse er ikke berettiget til støtte

 • lag og foreninger som arbeider for å fremme medlemmenes medisinske, økonomiske og yrkesfaglige interesser.
 • kommersielle klubber, diskotek og liknende.
 • bedriftsidrettslag og organisasjoner med lukket medlemskap.
 • politiske partier og aksjoner.
 • regionale og nasjonale organisasjoner.
 • lag og foreninger for medlemmer som ikke er bosatt i Askøy kommune.

Forutsetninger

Det er en forutsetning for tilskudd at aktuelle lag og foreninger (som i samarbeid med det offentlige og / eller private aktører)

 • aktivt bidrar til inkludering,
 • ønsker å bedre innbyggerne i Askøy sin bolyst,
 • samt ha fokus på den fysiske og psykiske helsen.

Dersom laget/foreningen som har mottatt tilskudd blir nedlagt, kan kommunen kreve å få deler av tilskuddet tilbakebetalt eller overta utstyr som er kjøpt inn ved hjelp av tilskuddet.


Om søknaden

Følgende vedlegg må sendes inn sammen med søknaden

 • budsjett
 • lagets vedtekter
 • liste over aktive medlemmer. (som medlem regnes en dersom vedkommende er aktiv i laget / foreningen som utøver, deltaker eller leder).

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaksbrevet fra utvalget.

For øvrig gjør Utvalg for loppvekst og levekår oppmerksom på at det kan søkes om ulike tilskudd her.

Folkehelseperspektiv

Lag og organisasjoner tilbyr aktiviteter og sosiale arena for mange innbyggere, og ved å gi en økonomisk støtte kan kommunen understøtte frivilligheten og det lokale engasjement. Det å delta i frivillig arbeid eller kunne være med i aktiviteter disse tilbyr er viktig for folkehelsen til enkeltpersoner og for grupper.


Back to top