Hvordan skal jeg fylle ut søknadsskjemaet?

Les denne veiledningen ogLokal forskrift om mindre avløpsanlegg, Askøy kommune, Hordaland før du fyller ut søknadsskjemaet.

NB: et avløpsanlegg regnes ikke som forskriftsmessig godkjent før ferdigattest er gitt av byggesak.

 

Praktisk Informasjon

Alle søknader om utslipp av sanitært avløpsvann behandles hos Miljørettet helsevern.

Det må i tillegg søkes om godkjenning av selve tiltaket, altså det å sette ned et rensetiltak som slamavskiller eller minirenseanlegg, samt å legge nye avløpsledninger. Dette må søkes om til Byggesak og private planer.

Ofte så må både utslippet og tiltaket nabovarsles. Dette må avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Det er mulig å sende ut nabovarsel for utslippstillatelse og selve tiltaket samtidig, men det må da spesifiseres godt at varselet gjelder for begge deler, da de ulike søknadene har ulik varslingsfrist.

Hvem som skal varsles om de ulike søknadene kan variere. Dersom du er usikker, bør dette avklares med saksbehandler på forhånd.

 

Anleggseiers ansvar og plikter

 • Anleggseier er ansvarlig for å overholde krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen
 • Anleggseier er ansvarlig for å kjenne til hvordan anlegget skal driftes for at anlegget skal fungere forskriftsmessig
 • Anleggseier skal kjenne til og overholde punktene i utslippstillatelsen i forbindelse med overvåkning, oppfølging og dokumentasjon av renseanlegget
 • Anleggseier er selv ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget
 • Anleggseier skal gi servicefirma/tømmefirma adgang til anlegget for nødvendig service og/eller slamtømming
 • Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget ligger på, eller overfører eierrettighetene til anlegget til andre, skal alle plikter og rettigheter i følge drift- og serviceavtale overføres til ny eier.
 • Anleggseier skal sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan spørre etter dokumentasjon ved tilsyn av anlegg

 

Når må det søkes om tillatelse?

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig etter forurensingsforskriften kap. 12. Du må søke kommunen om utslippstillatelse når du:

 • skal etablere et nytt utslipp
 • skal øke et eksisterende utslipp vesentlig (>25 % økning)
 • skal endre type utslipp eller utslippssted
 • skal installere vannklosett der det tidligere ikke har vært klosett
 • gjør andre forandringer på utslipp eller avløpsanlegg som regnes som vesentlig

 

Forurensning fra tørrklosetter (biologiske toalett) er ikke omfattet av virkeområdet til kapittel 12. For at et utslipp skal defineres som avløpsvann forutsetter det en tilførsel av vann, som videre fører til utslipp fra vannklosett (svartvann) eller vask, dusj e.l. (gråvann). 

Kontakt kommunen dersom du er usikker på om du trenger å søke.

Det er søkers ansvar å fylle ut en nøyaktig og fullstendig søknad med alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle den. Kommunen starter med behandlingen av søknaden når et fullstendig utfylt søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg foreligger.

Kommunen behandler søknaden innen 6 uker fra fullstendig skjema med vedlegg er mottatt.

Mangler det opplysninger eller dokumentasjon, vil dette kunne forsinke behandlingen. Dersom du har søkt om unntak fra standardkravene i lokal forskrift, evt. forurensingsforskriften for utslipp over 50 pe, gjelder ikke den absolutte saksbehandlingsfristen på 6 uker.

 

Hva du må gjøre i god tid før du søker:

Ta kontakt med kommunen for å få vite hvilke krav og eventuelle lokale tilpasninger som gjelder der du vil slippe ut avløpsvann.

Finn ut hva som kreves av informasjon og dokumentasjon i en søknad om utslippstillatelse. Kommunen har plikt til å gi veiledning om hvordan du skal søke, og om hvilke vilkår og krav som gjelder.

 

Tiltak etter plan og bygningsloven

Å sette ned et renseanlegg og legge nye avløpsledninger er også søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Ta kontakt med byggesak for mer informasjon ang. denne prosessen.

Vi anbefaler at en søknad til byggesak sendes inn samtidig med søknad om utslipp av sanitært avløpsvann til miljørettet helsevern.

 

 Jeg har sendt søknad om utslippstillatelse til kommunen  Når kan jeg vente svar?
 

Jeg har sendt inn en fullstendig søknad som er i overensstemmelse med standardkrav og eventuelle tilleggskrav fra kommunen.

 

 

Søknaden behandles av kommunen innen 6 uker. Hvis kommunen ikke gir et svar innen 6 uker, regnes tillatelsen som gitt.

 


Jeg har sendt inn en fullstendig søknad med krav om unntak fra rensekravene

 

 

Kommunens absolutte saksbehandlingsfrist på 6 uker gjelder ikke. Saksbehandlingen tar lengre tid, men søknaden skal behandles uten ubegrunnet opphold.

 

 

Jeg har sendt inn ufullstendig søknad (ikke alle punktene i søknadsskjema er fylt ut eller det mangler vedlegg)

 

 

Søknaden vil ikke bli behandlet før den er fullstendig. Blir ikke manglende informasjon ettersendt innen 3 mnd, vil saken bli arkivert og en fullstendig søknad må sendes inn på nytt.

 

 

Hvordan kan du klage på vedtaket?

Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak. Eventuell klage må sendes kommunen innen tre uker. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak videresendes og behandles klagen i utvalg for teknikk og miljø (UTM). Hvis vedtaket opprettholdes også her, sendes klagen videre til kommunens klagenemd. Et vedtak gjort i klagenemda kan ikke påklages.

 

Hva kreves av deg når anlegget er i drift?

Anleggets eier plikter å dimensjonere, drive og vedlikeholde anlegget slik at lekkasjer forebygges og sjenerende lukt unngås. Utslippet skal driftes etter vilkår i utslippstillatelsen. Du må oppbevare informasjon om anlegget, drift og lekkasjer. Kommunen kan også fastsette andre krav i utslippstillatelsen. Eventuelle naboklager skal oppbevares i fem år. Kommunen er myndighet og fører tilsyn med at krav overholdes.

 

Hvordan skal jeg fylle ut søknadsskjemaet

Dette er et omfattende skjema og kan mellomlagres som kladd uten å sendes inn mens du jobber med det.

Notér deg referansenummeret.

 

1A. Eier/Tiltakshaver

Her skal du gi alle opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne kontakte eier av utslippet.

Tiltakshaver er den som eier og driver anlegget (ansvarlig eier) og som er ansvarlig for både utslippet og for anleggets drift og vedlikehold.

 

1B. Ansvarlig søker

Ansvarlig søker er utførende håndverker som søker på vegne av tiltakshaver.

Oppgi organisasjonsnummer.

 

2. Eiendom/Byggsted

Her skal du oppgi gårdsnummer, bruksnummer (evt. festenummer) og adresse på bygningen eller bygningene som skal tilknyttes avløpsanlegget. Gårds-, bruks- og evt. festenummer får du ved henvendelse til kommunen.

Du må sjekke med kommunen om plasseringen og utførelsen av det planlagte anlegget er i samsvar med kommunens planer etter plan- og bygningsloven.

 

3. Søknaden gjelder

Her skal du oppgi om søknaden gjelder et nytt utslipp eller en vesentlig økning av utslipp, rehabilitering av anlegg eller påkobling til eksisterende utslipp.

Med rehabilitering av anlegg menes betydelige oppgraderinger/endringer, eksempelvis overgang til annet rensetiltak.

Du må oppgi om søknaden gjelder helårsbolig, fritidsbolig og/eller annen bygning, samt antall bygninger i de ulike kategoriene. Hvis vannklosett er installert eller skal installeres, må dette oppgis.

 

Med vesentlig økning menes:

 • Installering av vannklosett, dusj, bad, våtrom og lignende der dette ikke finnes fra før av.

 • Når eksisterende anlegg utvides, f.eks. på grunn av nye områder kobles til anlegget.

Ta kontakt med kommunene dersom du er i tvil om hva som er vesentlig økning.

Oppgi utslippets størrelse i personekvivalenter (pe), samt hvor mange pe som er tilknyttet eksisterende utslipp dersom det er relevant.

Informasjon omberegning av pe.

 

Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker på hvordan du beregner utslippets forventede størrelse.

 

4. Utslippssted

Her skal du gi opplysninger om utslippsområdet. Du skal opplyse om avløpsvannet skal føres til sjø, stedegne løsmasser eller annet. Du skal også oppgi navn på utslippssted og kartkoordinater for utslippssted.

Dersom utslippet skal føres til sjø, oppgi om det kommer fra slamavskiller eller biologisk/kjemisk rensing.

Dersom utslipp skal gå til infiltrasjon i stedegne løsmasser, kreves beskrivelse av jordsmonn vedlagt søknaden, se punkt 10C.

Gjelder søknaden for utslipp til sjø, må du oppgi hvor mange meter under laveste vannstand det slippes ut (utslippsdyp), og hvor langt fra land avløpsledningen ligger

 

5. Dispensasjon

Dersom man ønsker å søke om et utslipp som ikke er iht. forskrift om mindre avløpsanlegg, Askøy kommune, må det søkes om dispensasjon.

Husk å fylle ut en begrunnelse på hvorfor det søkes om dispensasjon.

 

6. Renseanlegg

Under punktet “Type renseanlegg” skal du oppgi hva slags renseanlegg du ønsker å installere, og fylle ut informasjon om ønsket anlegg.

Anleggets dimensjonerte størrelse skal angis i antall personekvivalenter, pe.

Vurdering av hvor stort anlegg du velger bør gjøres med et perspektiv på 10 år. Anlegget for helårsboliger bør uansett ikke være dimensjonert for mindre enn 5 pe.

Hvis du installerer et ferdigprodusert minirenseanlegg må dette være testet i henhold til EN-12566-3. Sjekk at rensegraden som er angitt på CE-merket til minirenseanlegg tilfredsstiller rensekravet for ditt utslipp. For alle andre renseanlegg må det dokumenteres at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

 

7. Behov for vedlikehold

Alle typer avløpsanlegg trenger et minimum av tilsyn og vedlikehold for å fungere tilstrekkelig.

Gi en kort beskrivelse av service og vedlikehold som planlegges for ønsket avløpsanlegg.

For minirenseanlegg må det legges ved en signert serviceavtale med firma som har godkjenning for den typen vedlikehold, se også punkt 10B.

 

Hvilket rensekrav som gjelder på det stedet du planlegger utslippet er avhengig av om utslippsstedet ligger i følsomt/normalt eller mindre følsomt område, om det er brukerkonflikter involvert og om det er fare for overgjødsling.

Iht. til forskrift om mindre avløpsanlegg i Askøy kommune opererer kommunen med tre ulike soner:

 • Områder som ikke er nevnt særskilt i lokal forskrift, hvor separate utslipp kan føres via slamavskiller og i tett ledning til sjø med minimum 15 m dybde og minimum 50 meter fra land.

 • For resipienter i sone B (Juvik/Trætteosen/Fauskangervågen) er det krav til biologisk/kjemisk rensing, minirenseanlegg renseklasse 1, hvor utslippet skal føres i tett ledning til minimum 15 meters dybde og minimum 10 meter fra land.

 • For resipienter i sone A (se lokal forskrift for mindre avløpsanlegg) blir det ikke godkjent nye utslipp fra separate avløpsanlegg.

For nærmere beskrivelse av de ulike sonene, se§ 8 - § 11 i lokal forskrift.

Lag en beskrivelse av rensetiltaket som skal settes ned. Oppgi totalt våtvolum for slamavskiller.

Det kan være nyttig å ta kontakt med kommunen eller en fagkyndig for å få nødvendig informasjon eller veiledning om hvilke rensekrav som gjelder der du planlegger utslipp. Du kan også få en fagkyndig til å gjøre vurderingene for deg.

 

8. Fagkyndig bistand

Oppgi alle fagkyndige som har bistått i prosessen med å søke om utslipp av sanitært avløpsvann, og hvilke oppgaver de ulike instansene har bidratt med. Dette gjelder alt fra valg av renseløsning, grunnundersøkelser, dimensjonering og installering av avløpsanlegg.

 

9. Berørte interesser

Brukerinteresser knyttet til utslippsstedet vil ha stor betydning for plassering og utforming av renseanlegg eller utslippspunkt. Vedlegget skal inneholde en vurdering av interesser som kan/vil bli berørt av utslippet (for eksempel drikkevann og brønner, jordvanning, lekeplasser, bading, fiske, turløyper etc.) og utslippsstedets plassering i forhold til brukerinteresser. Hvis du er i tvil, kan det være nyttig å kontakte en fagkyndig som kan foreta en nøytral vurdering.

 

 TIPS

Sjekk Granada, Norges nasjonale grunnvanndatabase, for å se om det kan være grunnvannsborehull i nærheten av der du planlegger et utslipp.

Kart - NGU

 

10. Obligatoriske vedlegg

Søknaden regnes ikke som fullstendig før alle nødvendige vedlegg foreligger. Mangler det vedlegg vil søknaden ikke kunne bli behandlet. Under finner du en liste over nødvendige vedlegg med forklaring.

 

Vedlegg A:

Her legges ved dokumentasjon av rensegrad og en beskrivelse av selve anlegget.

For alle renseløsninger må det dokumenteres at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

Dette gjelder for alle avløpsløsninger, også produktblad til slamavskiller.

 

Vedlegg B:

Det er et krav at det foreligger undertegnet serviceavtale for minirenseanlegg/gråvannsrenseanlegg ol. Dette må legges ved søknaden. Dersom det kun skal settes ned slamavskiller, er det ikke nødvendig med serviceavtale, og du kan dermed krysse av for ikke relevant.

 

Vedlegg C:

Dersom utslippet skal føres til stedegne løsmasser må det legges ved en beskrivelse av jordsmonnet og tegning/beskrivelse av infiltrasjonsgrøften. Infiltrasjonsgrøft skal utformes etter VA miljøblad nr. 59. Dersom utslippet skal føres til sjø eller andre lokasjoner, kan du krysse av for ikke relevant.

 

Vedlegg D:

Avløpsanleggets plassering og utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til utslipp) skal merkes av på kart, i størrelse 1:5000 eller større. På samme kart skal du også merke av eiendomsgrenser og eventuell veiadkomst (for slamtømming, vedlikehold etc.). Dette skal alltid legges ved.

 

Vedlegg E:

Hvis du skal knytte deg til et eksisterende renseanlegg, må du legge ved en liste over hvilke bygninger som allerede er tilknyttet anlegget. Gnr. og bnr. for disse bygningene kan du finne i kommunekartet.

 

Vedlegg F:

Alle naboer og aktuelle parter skal varsles 4 uker før søknaden sendes.

Du må lage en liste over hvem som har blitt varslet og du må legge ved kvittering på at varsel er sendt de respektive (for eksempel kvittering på rekommandert sending eller underskrift).

 

Du har plikt til å varsle naboer og andre spesielt berørte. Andre spesielt berørte kan for eksempel være lag og foreninger, eller andre som har friluftsinteresser i området. Hvis du er i tvil om hvem som skal ha varsel, kan du få en oversikt fra kommunen.

Vi anbefaler at utslippet og byggesaken varsles samtidig, så slipper man flere runder med nabovarsling. Se mer informasjon under punktet praktisk informasjon.

 

Vedlegg G:

Hvis du har mottatt klager/merknader etter nabovarslingen, skal disse legges ved søknaden. Hvis du ikke har mottatt klager/merknader, krysser du av for ikke relevant.

 

Vedlegg H:

For legging av nye avløpsledninger i sjø eller forlenging av eksisterende avløpsledning i sjø, må det innhentes tillatelse fra Havnevesenet. De gir en forhåndsuttale som må legges ved søknaden.

 

Vedlegg I:

For nye avløpsledninger i sjø må det legges ved uttale fra fiskerimyndighetene dersom utslippet lokaliseres i AK-områder, gytefelt og/eller kaste- og låssettingshavner.

 

Dersom utslippet gjelder påkobling til allerede eksisterende utslipp, skal søknaden fylles ut, men de fleste vedleggene under punkt 10 kan avkrysses som ikke relevant.

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegget (punkt 10 A) og plassering av avløpsanlegg på kart (punkt 10 D) skal alltid ligge ved en søknad.

Liste over eiendommer som er tilknyttet anlegget skal også foreligge.

Det må følge med dokumentasjon på hvor stort (antall pe) det eksisterende utslippet er, samt dokumentasjon/avtale fra ledningseier om tillatelse til påkobling, se punkt 10 K. Vi anbefaler på det sterkeste at slike avtaler tinglyses.

 

Vedlegg J:

For påkobling til eksisterende utslipp må dokumentasjon på utslippets størrelse foreligge og medfølge søknaden.

 

Vedlegg K:

Det må også foreligge tillatelse til påkobling fra ledningseier/anleggseier, som skal følge med søknaden.

 

11. Eventuelle merknader

Her kan du skrive eventuelle merknader du mener er nyttig informasjon for kommunen når søknaden skal behandles.

 

12. Underskrift og erklæring

Skjemaet er tilrettelagt for elektronisk signering. 

Merk at det er ansvarlig eier som skal undertegne søknaden. Ansvarlig eiers underskrift innestår for at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger. Eier forplikter seg til å følge de angitte bestemmelsene, herunder bestemmelser som gjelder drift og vedlikehold.


Back to top