Fauskanger barne- og ungdomsskule er ein kombinert skule med 217 elevar og 34 tilsette. Skulen ligg på Hestetræet, om lag 20 km frå kommunesenteret Kleppestø.

Skulen har nynorsk som hovudmål.

Læringsmiljøet på skulen skal vere trygt og stimulerande for alle elevar. Vår utfordring er å ta vare på kvar enkelt elev og leggje til rette for at alle opplever ein meiningsfylt kvardag.


Pedagogisk plattform


Leiinga


Skulefritidsordning (SFO)


Felles dokument for Askøyskulane


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Skulehelsetenesta


Råd og utval


Nyttige lenkjer