Revisjonsdato 9.10.2015


Innhold

1 Definisjoner
2 Reglementets formål
3 Reglementets omfang
4 Elevens rettigheter
5 Elevens plikter
6 Inngrep og sanksjoner
7 Ansvarsfraskrivelse
8 Nettverk og personvern


1 Definisjoner

 • IKT-utstyr: Med IKT-utstyr mener vi all informasjons- og kommunikasjonsteknologi som er i ordinær bruk. Dette gjelder alt fra mobiltelefoner, nettbrett og multimediespillere til bærbare og stasjonære datamaskiner. I tillegg omfatter det nettverk, skrivere og tilhørende utstyr.

2 Reglementets formål

 • Målgruppen for reglementet er elever i skolen.
 • Reglementet avklarer akseptabel bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for målgruppen.
 • Retningslinjene søker å hindre utilsiktede og uønskede hendelser.
 • Reglementet vil beskytte brukerne og trygge den pedagogiske læringssituasjonen.
 • Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for elever og kommunen.

3 Reglementets omfang

 • Bruk av kommunens IKT-utstyr som disponeres ved skolene.
 • Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med skolen og/eller via kommunens nettverk.
 • Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig.
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller kommunens IKT- utstyr i skoletiden.
 • Elevers IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men adferd som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens ansvarsområde.

4 Elevens rettigheter

 • Eleven har rett til oppæring i bruk av IKT for å kunne oppnå kravene om IKT-ferdigheter i henhold til kunnskapsløftet.
 • Eleven har rett på tilgang til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen.
 • Alle elever har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring av digital eksamen og nasjonale prøver.
 • Eleven har rett til å bli informert om innholdet i IKT- reglementet av skolen.
 • Kommunen kan kun utlevere opplysninger om en enkelt elev eller data som tilhører en elev hvor dette fremgår av inngått samtykke, vedtatte reglementer eller følger av lovgivningen for øvrig.
 • Eleven har rett til å få med seg private data som skolen ikke lenger har anledning til å ta vare på.
 • Skolen vil slette alle personopplysninger om elevene som den ikke lenger har bruk for, dette gjelder dog ikke dersom skolen er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

5 Elevens plikter

 • Eleven plikter til å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr.
 • Elever på ungdomstrinnet plikter å sette seg inn i den informasjonen som skolen gir om regler og vilkår for bruk av IKT-utstyr.
 • IKT- utstyret som er plassert ved den enkelte skole skal behandles med forsiktighet.
 • IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver.
 • I skoletiden skal privat IKT- utstyr som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende kun brukes etter avtale med skolen.
 • Chat, spill, privat e-post eller generell surfing skal kun skje etter avtale med skolen.
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller grupper.
 • Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer via eget eller kommunens IKT- utstyr.
 • Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den aktuelle eleven.
 • Elever skal ikke installere egen programvare på kommunens IKT-utstyr.
 • Installasjon av programvare på Pc-ene som gjør at uvedkommende får adgang til kommunenes nettverk skal ikke forekomme.
 • Eleven plikter så godt hun/han kan for ikke å bringe virus eller annen ødeleggende programvare inn i kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å bruke godt nettvett når hun/han bruker kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale, tekst, bilder, musikk, film eller lyd som legges ut på hjemmeside, fellesområder og blogger.
 • Eleven må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video av dem.

6 Inngrep og sanksjoner

 • Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner fra skolen.
 • Skolen har et ansvar for å gripe inn overfor elever som mobber eller trakasserer andre elever eller lærere.
 • Bruk av skolens IKT-utstyr som strider mot norsk lov kan bli anmeldt.
 • PCer som brukes under eksamen kan bli kontrollert før og etter avholdt eksamen for å avdekke forsøk på juks.
 • Elever som mobber, diskriminerer eller trakasserer andre ved bruk av kommunens IKT-utstyr kan bli utestengt fra all IKT-bruk i en periode fastsatt av skolen. Særskilt alvorlige tilfeller kan bli anmeldt.
 • Elever som utøver skade på kommunens IKT-utstyr kan bli holdt erstatningsansvarlig.
 • All datatrafikk ved den enkelte skole kan bli logget.
 • Brudd på IKT-reglementet kan også føre til sanksjoner i henhold til skolens generelle ordensreglement.

7 Ansvarsfraskrivelse

 • Kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll.

8 Nettverk og personvern

 • Kunnskapsløftet innfører digital kompetanse som en av de 5 grunnleggende rettigheter. Digital kompetanse betyr ikke bare å kunne finne frem på internett eller skrive i et tekstbehandlingsprogram. Digital kompetanse handler også om å kunne vite hva som er bra og hva som er mindre bra i ulike digitale sammenhenger. 

Kontaktopplysninger

Back to top