Nye vedtekter vedtatt av Utvalg for oppvekst og levekår 22. februar 2023. Vedtektene er gjeldende fra 1. august 2023.

loading...
§1 Retningslinjer

Skolefritidsordningen i Askøy kommune drives etter de vedtekter som er vedtatt av Utvalg for oppvekst og levekår.

§2 Formål

SFO er et omsorgs- og fritidstilbud før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn og for barn med spesielle behov på 5.- 7. årstrinn. Innhold og virksomhet skal tilrettelegges for fri og naturlig lek, kulturaktiviteter og sosial læring i trygge omgivelser. Jfr. Opplæringslova § 13-7 og § 9a. SFO tilbudet skal støtte opp om elevene sitt læringsarbeid.

Skolefritidsordningen er en del av skolens totale virksomhet og skal inngå i skolens planer med målsettinger og aktiviteter

§3 Eierforhold

Skolefritidsordningene i skolene eies og drives av Askøy kommune. Dersom det opprettes private ordninger, har Askøy kommune godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet.

§4 Ansvar og styringsorgan

Rektor er delegert administrativt og økonomisk ansvar for driften av den enkelte ordning innenfor rammer som er satt av lov, forskrift, vedtak og budsjett.

§5 Opptakskriterium/opptaksmyndighet

Alle som søker innen fastsatt tidsfrist, får plass. Søknad om plass skjer elektronisk til den enkelte skole. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt søker mottar vedtaket, jfr. Forvaltningsloven kapittel VI.

§6 Opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsordningen

Hovedopptak skjer om våren forut for nytt skoleår med søknadsfrist 1. mars. Fortløpende opptak kan skje gjennom året dersom bemanning og lokaliteter tillater dette. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen eventuelt blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må ikke søkes særskilt for hvert skoleår.

Det er en måneds oppsigelsesfrist gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Eks. oppsigelse/endring fra 1.januar må gjøres senest 30.november. Dette gjelder også ved reduksjon av plasstype. Endring av “timeplan” i deltidstilbud for 3. og 4.trinn har samme endringsfrist.

Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juni måned.

Ved vesentlig mislighold av foreldrebetaling kan Askøy kommune frata plass i SFO, men kommunen skal først benytte ordinære innkrevingsrutiner for utestående krav.

§7 Foreldrebetaling

Foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen og beregnes med utgangspunkt i § 13-7 i Opplæringsloven (selvkostprinsippet). Barn med særskilt behov i 5.-7.trinn har gratis plass.

Prisjusteringer kan forekomme i løpet av året og gjøres da gjeldende fra det tidspunkt de er vedtatt. Det betales for 11 måneder pr. år. Det gis 25% søskenmoderasjon for barn nr. 3 i SFO. 

Foreldre med dokumentert lav inntekt kan etter søknad få redusert foreldrebetaling (jf Opplæringslova). 

Det kan bli avkrevd ekstra betaling dersom barnet hentes for sent i forhold til avtalt tid. Gebyret tilsvarer kjøp av enkeltdager.

Utgifter til mat kan kreves dekket av foreldre gjennom en ekstrakontingent.

§8 Tilbud

“Heltid” gir tilbud alle dager i skoleåret og i ferier (se åpningstid). Foreldrebetalingen reduseres med 12 timer for 1. og 2.trinn.
3. og 4.trinn kan velge heltid med eller uten ferier.

“Gratis kjernetid” for 1. og 2. trinn legges i forlengelse av skoletid. Skolene fordeler timene ut fra lokale forhold. Tilbudet gjelder også i skolens ferier.

“Gratis kjernetid med ferier” gir heltid i skolens ferier mot ekstra betaling.

"Deltid" for 3 og 4.trinn legges som 12 timers tilbud i forlengelsen av skoletiden. Skolene fordeler timene ut fra lokale forhold. Inntil 3 av timene kan flyttes til andre tider..

Skolen kan be om påmelding til SFO i ferier og skolefrie dager. 

Om barnetallet ved en SFO er for lavt til å kunne dekke forsvarlig bemanning på skolefrie dager, kan tilbudet flyttes til annen skole eller barnehage. Dette skal på forhånd drøftes i skolens samarbeidsutvalg. Beslutningen ligger hos rektor.

Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner som kan oppstå i en familie. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe familien ved for eksempel sykdom eller hendelser som ikke kan planlegges, og skal ikke ha varighet ut over noen dager.

§9 Åpningstid

SFO er åpen 9,5 time per dag. Skolene bestemmer tidspunkt for åpningstid etter drøfting i skolens samarbeidsutvalg.  Åpningstiden gjelder også i skolens ferier utenom 4 uker i juli (definert i skoleruten), 5 plandager (definert i skoleruten), julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og fredag etter Kristi himmelfartsdag.

§10 Leke- og oppholdsareal

Lokaler og uteområder skal godkjennes etter Plan og bygningsloven, Byggeforskrifter, Kommunehelsetjenesten, Forskrift for miljørettet helsevern, Arbeidsmiljøloven, Lov om produktkontroll, HMS-prosedyrer, Opplæringslova § 9A.

§11 Bemanning og ledelse

Rektor er ansvarlig leder for SFO. Skolen bemanner i samsvar med inntekter.

Back to top