Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov i 5. – 7. årstrinn. 

loading...
Åpningstider

SFO er åpen 9,5 timer hver dag ved alle skoler. Dette gjelder også i skolens ferie- og fridager, med unntak av 5 planleggingsdager (definert i skoleruten), julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. SFO er stengt i juli måned.

Samarbeidsutvalget ved skolene vedtar om SFO åpner kl 07.00 eller 07.15. For å finne ut hva som gjelder ved den enkelte skole henvises det til skolenes hjemmesider.

 

Plasstyper og priser

Plasstyper som tilbys på SFO er forankret i Vedtekter for Askøy kommunes skolefritidsordning (SFO). Disse er gjeldende fra 1. august 2023.

  • Heltid 1. og 2. trinn: Heltid for 1. og 2. trinn gir rett til plass i skoleåret og ferier. Gratis kjernetid er trukket fra i foreldrebetalingen. Pris per måned: 1 660,- kroner.
  • Gratis kjernetid 1. og 2. trinn: Gratis kjernetid er definert som 12 timer i forlengelse av skoletiden
  • Gratis kjernetid 1. og 2.trinn med heltid i ferier: Gratis kjernetid er definert som 12 timer i forlengelse av skoletiden. Heltid i skoleferier. Pris per måned: 632,- kroner.
  • Heltid 3. og 4.trinn: Heltid for 3. og 4. trinn gir rett til plass i skoleåret og ferier. Pris per måned: 3 193,- kroner.
  • Heltid 3. og 4.trinn uten ferie-SFO: Heltid for 3. og 4. trinn gir rett til SFO-plass i skoleåret. Pris per måned: 2 348,- kroner. 
  • Deltid 3. og 4.trinn med heltid i ferier: Deltid er 12 timer i forlengelse av skoletiden. Heltid i skoleferier. Pris per måned: 2 395,- kroner. Inntil 3 timer kan flyttes til annen tid i uken.
  • Deltid 3. og 4.trinn uten ferie-SFO: Deltid er 12 timer i forlengelse av skoletiden. Pris per måned: 1 550,- kroner,-. Inntil 3 timer kan flyttes til annen tid i uken.
  • Enkeltdager (ved særlig behov): Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner som kan oppstå i en familie. Pris per dag: 235,- kroner.

 

  • Elever i 5.-7.trinn med særskilt behov har rett til gratis plass i SFO.
Lover, retningslinjer og vedtekter

Lover

Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga.

Retningslinjer

Vedtekter

Ordensreglement SFO og leksehjelp
Ordensreglement for SFO og leksehjelp

Innhold:

 1.Formål

Askøyskolen skal preges av et positivt og konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte, der elevene lærer å se seg selv som medansvarlige for et godt fellesskap og der sentrale verdier som respekt og toleranse blir vektlagt. Læringsmiljøet skal fremme helse, trivsel og læring.
Ordensreglementet for Askøyskolen skal være et virkemiddel for å nå en slik målsetting. Reglementet tar utgangspunkt i at skolen skal gi alle elever best mulig læringsutbytte i et trygt og godt skolemiljø.


 2.Virkeområde

Dette tilleggs-reglementet gjelder for SFO og leksehjelp og bygger på reglementet som gjelder i skoletiden. SFO og leksehjelp er ikke omfattet av punkt 7 og 10, men er tatt med for å ha samme nummerering som skolen sitt ordensreglement.
Skolene har ansvar for elevene i undervisning, arrangementer, ekskursjoner med mer der elevene er under skolens ledelse. Dette innebærer at ordens- og oppførselsreglementet gjelder i alle typer undervisningslokale, fellesrom og uteareal og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole og studieturer.
Ordensreglementet gjelder så langt det passer også på skoleveien til og fra skolen.
Mobbing eller andre krenkelser som skjer utenfor skolens område og utenfor skoletiden vil kunne sanksjoneres etter dette reglementet dersom de har sterk nok tilknytning til skolen og skolemiljøet.


 3.Elevenes rettigheter

Elevene har krav på:
• et trygt og godt skolemiljø, fritt for fysisk, psykisk og verbal plaging eller mobbing fra elever og voksne (jf. Plan for trygt og godt skolemiljø)
• et trygt og godt fysisk skolemiljø
• å bli behandlet med respekt
• å få ha sine eiendeler i fred


 4.Elevens plikter

Elevene plikter å:
• bidra til et trygt og godt skolemiljø, fritt for psykisk og verbal plaging eller mobbing
• vise respekt for andre
• behandle andre på en ordentlig måte
• møte presis til avtaler


 5.Orden

I SFO og leksehjelp er det god orden å:
• gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig
• ta godt vare på alt som tilhører skolen både ute og inne
• ha med nødvendige læremidler og utstyr til leksehjelp


 6.Oppførsel

Det er god oppførsel å:
• være hyggelig og høflige
• la være å banne eller bruke annet krenkende språk
• ikke mobbe, eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt
• å bruke skolens IKT utstyr i henhold til kommunens IKT reglement (tillegg til ordensreglementet)
• ikke være voldelig eller komme med trusler
• ikke medbringe og/eller nyte tobakk, snus eller være påvirket av rusmidler (se punkt 6. 1 om rusmidler)
• ikke medbringe farlige eller ulovlige gjenstander eller våpen på skolens område (se punkt 6. 2 om farlige og ulovlige gjenstander)
• ha nødvendig arbeidsro i leksehjelp

6. 1 Rusmidler

Det er forbudt å være ruset, medbringe, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.
Skolen vil ta beslag i tobakk og andre rusmidler som medbringes, oppbevares, nytes eller omsettes på skolens område.
Beslag i tobakk og alkohol overleveres til foreldre/foresatte. Andre rusmidler skal overlates til politiet.

6. 2 Farlige og ulovlige gjenstander

Det er ikke tillatt å medbringe farlige gjenstander på skolens område. Med farlige gjenstander menes gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre.
Farlige gjenstander vil beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander, som våpen og lignende vil overleveres til politiet. Andre beslaglagte gjenstander overleveres foreldre/foresatte.


 7.Fravær og permisjon

Gjelder ikke SFO/leksehjelp


  8.Tiltak ved regelbrudd

8. 1 Generelt om bruk av tiltak

Brudd på ordensreglementet kan følges opp på ulike måter, dels vurdert etter ordensbruddets alvorlighetsgrad, gjentakelseshyppighet og dels etter elevens forutsetninger.
Ofte kan det være tilstrekkelig med uformell korreksjon, en eller flere ekstra veiledningssamtaler med eleven som ledd i den løpende underveisvurderingen av elevens orden og adferd, eller hyppigere kontakt med elevens foreldre enn minstekravet.
I andre tilfeller kan skolen finne det nødvendig med en form for sanksjon. Til dette kan bare de som er nevnt i 8. 2 benyttes. Fysisk straff eller annen krenkende behandling skal ikke under noen omstendighet forekomme (opplæringsloven § 9A-10). Se likevel punkt 9. 3 om fysisk inngripen for å stoppe en hendelse.

8. 2 Tiltak som kan brukes som sanksjon for brudd på ordensreglementet.

En sanksjon bør gis så snart som mulig etter reglementsbrudd, helst samme dag, og den må stå i forhold til alvorlighetsgraden av bruddet på ordensreglementet og individets forutsetninger.
Følgende sanksjoner kan benyttes ved brudd på ordens- og oppførselsreglementet:
• skriftlig melding til foreldre/foresatte
• pålegg om å rette opp den skade eleven selv har påført skolens eiendom og /eller eiendeler- for eksempel rydde søppel, vaske gulv eller fjerne tagging.
• inndragning av ulovlige gjenstander.
• restriksjoner i bruk av skolens datamaskiner jf. Askøy kommunes IKT reglement for grunnskolen.
• avgrenset bevegelsesfrihet ved for eksempel påbud om å være i nærheten av en navngitt ansatt eller å være på et avgrenset område inne eller ute.
• ta barn ut av aktivitet i SFO.
• avslutte leksehjelp for en dag, og etter dialog med foreldre vurdere videre deltakelse i leksehjelpen.
Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner.

8. 3 Bruk av fysisk makt (for å stanse vold, slåsskamp, hærverk o.l.)

Hverken ansatte eller elever kan bruke fysisk makt. Fysisk maktbruk vil kunne rammes av straffelovens bestemmelser. Ansatte har til en viss grad mulighet til å bruke fysisk makt for å hindre at elever skader seg selv eller andre, eller skader skolens eiendom jf. Straffelovens §§47 og 48.
Nødrett/nødverge kan for eksempel være å stoppe slåsskamper eller beskytte seg selv mot truende og voldelige elever. I tillegg vil skolens ansatte ha en plikt til å ha omsorg for elevene og hindre krenkelser dersom det er nødvendig i den konkrete konflikten. De ansatte kan derfor, i enkelte situasjoner, ikke bare ha en rett, men også en plikt til å gripe inn i truende situasjoner ovenfor elever jf. Opplæringsloven § 9A-4. ledd. En slik plikt vil ikke oppstå dersom inngripen medfører fare for den ansattes egen helse.


 9.Straffbare forhold

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn og lignende.
Elevens foreldre / foresatte skal, der det er mulig, varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre / foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand. Straffbare forhold kan anmeldes til politiet.
Dersom den fornærmede er en elev, avgjør foresatte om forholdet skal anmeldes.


 10.Fastsetting av karakter i orden og oppførsel

Gjelder ikke SFO/leksehjelp


 11.Saksbehandlingsregler ved sanksjoner

Opplæringsloven gir ikke uttømmende regler om saksbehandling. Behandlingen av brudd på Ordens- og oppførselsreglementet følger saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.

11. 1 Elevens rett til å forklare seg

Før det treffes avgjørelse om å bruke et av tiltakene i punkt 8. 2, skal eleven gis anledning til å forklare seg for ansatte, rektor eller den rektor bemyndiger – jf. opplæringsloven § 9A-10.
For at saken skal være så godt opplyst som mulig jf. forvaltningsloven § 17, 1. ledd, må det vurderes å innhente opplysninger fra andre enn eleven selv, for eksempel fra elever og ansatte som var vitne til ordensbandet, og fra de lærerne som kjenner eleven best - særlig elevens kontaktlærer.

11. 2 Sanksjoner som bare kan ilegges av rektor

• Det er bare rektor som kan anmelde ordensbrudd til politiet. Ved personskade er det rådmannen som anmelder.
• Rektor avgjør om det skal kreves økonomisk erstatning fra elev og/ eller foreldre.


 12.Skade og erstatning

12. 1 Hærverk på skolens bygninger og eiendeler

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et erstatningskrav overfor foresatte. Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr med inntil kr 5 000,- pr skadetilfelle. I vurderingen skal hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers (Jf. skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2.)
Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen.

12. 2 Skader / tap av elevenes personlige eiendeler

Askøy kommune er som hovedregel ikke ansvarlig for elevenes eiendeler som kommer bort eller blir skadet på skolens område i skoletiden.

Kommunen kan i særlige tilfeller påta seg å yte billighetserstatning for bortkomne eller skadede eiendeler i følgende tilfeller:

• gjenstander og utstyr som av helsemessige grunner er nødvendige for eleven
• gjenstander som blir skadet eller ødelagt som ledd i undervisning
• Andre tilfeller hvor det vurderes som rimelig at utgiften dekkes av skolen. Slike avgjørelser vurderes ut fra en konkret skjønnsvurdering basert på hvert enkelt tilfelle.


Billighetserstatning gis normalt ikke for tap eller skade av:

• Kontanter, smykker, uvanlig kostbare klær eller andre verdigjenstander.
• Gjenglemte gjenstander.
• Skader som oppstår under lek i skolegården.

Det kan maksimalt ytes inntil 75 % av dokumenterte utgifter, dog ikke høyere beløp enn kr 1500,-.
Billighetserstatning kan bare gis når skaden ikke dekkes av forsikring, trygder eller andre ordninger. Søker må kunne dokumentere at det er forsøkt å få dekket tapet gjennom forsikring uten at dette har gitt resultat.
Dersom eleven er helt eller delvis ansvarlig for hendelsen, avkortes eller bortfaller erstatningen tilsvarende.
Når en elev med vilje, eller etter brudd på skolens ordensregler, påfører medelever skade, blir vedkommende elev erstatningspliktig for skaden.

Utmåling
Det kan maksimalt ytes inntil 75 % av dokumenterte utgifter, dog ikke høyere beløp enn kr 1500 per skadetilfelle.
Saksbehandling
Søknad om erstatning sendes skolen. Sammen med søknad om erstatning må det foreligge spesifisert regning eller nøyaktig kostnadsoverslag fra faginstans.
Rektor vurderer og avgjør om erstatning kan innvilges. Det er ikke klageadgang på rektors avgjørelse.

Les mer her...
Kvalitetsplan SFO
Kvalitetsplan SFO

Utvikling, trygghet og trivsel for barn og unge | Miljø, kreativitet og aktivitet

Les mer her...
Skoletilsynsordning (STO)

Skoletilsynsordning (STO) er et tilrettelagt tilsyns- og omsorgstilbud for elever som går på ungdomsskole eller videregående skole.

Vil du vite mer om tilbudet, gå til artikkel om Skoletilsynsordning (STO).

Back to top