Kvalitet i SFO
loading...

Barn og unge i Askøy skal ha muligheter for utvikling, og de skal oppleve trygghet og trivsel. I Askøyskolen skal alle elever ha et positivt læringsmiljø og de skal få utvikle seg både faglig og sosialt.
Skolefritidsordningen gir tilbud om lek og fritidsaktiviteter, kultur og læring for mange elever hver dag gjennom skoleåret, og er en viktig del av Askøyskolen.

En felles strategi for Kvalitet i SFO – Sammen om positiv lek og læring, skal bidra i arbeidet med å skape positive læringsmiljø for elevene i Askøyskolen. Fokusområdene i strategien er:

 • Sammen om trygt og godt skolemiljø
 • Sammen om lek og fysisk aktivitet
 • Sammen om kreativitet

Den enkelte SFO skal egne ha aktivitetsplaner som viser hvordan de jobber med fokusområdene gjennom året. Aktivitetsplanene må ta hensyn til lokale forhold som kompetanse, gode tradisjoner og lokalmiljø ved den enkelte SFO.

Arbeidet med Kvalitet i SFO er forankret i Temaplan skole 2015-2021. Kvalitetsplan for SFO skal bidra til å sikre en felles standard for SFO, gi god informasjon til foresatte, og være et godt plandokument for ansatte i SFO.


Et helhetlig læringsmiljø

Læringsmiljø går ut over den formelle opplæringa og forholdet mellom elev og lærer. Et helhetlig læringsmiljø omfatter samhandling mellom alle voksne og elever. Et godt og utviklende læringsmiljø har rot i felles forståelse av skolens mål.

Skolefritidsordningen skal inngå i skolens helhetlige planer med målsettinger og aktiviteter. SFO er et omsorgs- og fritidstilbud før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn og for barn med spesielle behov på 5.- 7. årstrinn. Innhold og virksomhet skal tilrettelegges for fri og naturlig lek, kulturaktiviteter og sosial læring i trygge omgivelser, jf. Opplæringslova § 13-7 og § 9a. SFO tilbudet skal støtte opp om barna sitt læringsarbeid. For å oppnå et positivt læringsmiljø er det noen områder som må kjennetegne vår SFO:

  • SFO skal jobbe systematisk etter skolens plan for trygt og godt skolemiljø.
  • SFO skal gjennom sin lokale årsplan tilby varierte aktiviteter.
  • SFO skal samarbeide med hjemmet.
  • SFO skal gi gode rammer for måltidsfellesskap som fremmer god helse og matglede.

Alle skolefritidsordningene er forpliktet til å arbeide etter fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO. Samtidig skal det på den enkelte skole utarbeides lokal årsplan for aktivitet i SFO. Fokusområder i kvalitetsplan for SFO er:

  • Sammen om godt læringsmiljø.
  • Sammen om lek og fysisk aktivitet.
  • Sammen om kreativitet.

Sammen om trygt og godt skolemiljø

Skolemiljø defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for barns læring, helse og trivsel. SFO skal hjelpe barna til å utvikle seg til selvstendige, ansvarsfulle individer . Ferdigheter som empati, samarbeid, selvhevdelse, problemløsing og humor er viktige for at barna skal oppleve sosial mestring.

Fri lek og styrte aktiviteter

SFO er en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med barnas faglige, sosiale og personlige utvikling. Varierte aktiviteter i SFO gir barna muligheten til å utvikle egen identitet og føle tilhørighet. Fri lek er en skapende prosess styrt av barna selv, og med utgangspunkt i deres behov. Personalet støtter leken ved å gi trygghet og gode rammer. I styrte aktiviteter deltar personalet aktivt med regler og veiledning.

Mål

Alle barn i SFO skal oppleve et positivt læringsmiljø som er fritt for mobbing og som bidrar til mestring og videre utvikling.

Kjennetegn på måloppnåelse

  • Barna motiveres til deltagelse i frie og organiserte læringsfremmende aktiviteter.
  • Barna lærer sosiale ferdigheter.
  • Barna deltar i trivselsfremmende aktiviteter.
  • Barna gir uttrykk for trivsel og trygghet.

Tiltak

  • Engasjer barna i planlegging og gjennomføring av trivselsfremmende aktiviteter.
  • Forebygge mobbing ved å jobbe systematisk etter skolens plan for det psykososiale miljøet, for eksempel gjennom å bruke konkrete verktøy.
  • Gi tilbud om aktiviteter tilpasset barnas interesser, utvikling og behov slik at ingen faller utenfor.
  • Gi gode rammer for måltidsfellesskap som fremmer god helse og matglede.
  • Gi barna hjelp og støtte til trening av regler og sosiale ferdigheter.

Sammen om lek og fysisk aktivitet

På SFO skal det legges til rette for aktiviteter som omfatter fysisk aktivitet, læringsstøttende aktiviteter, lek og sosial læring. Lek er barnas viktigste aktivitet, og gjennom leken utvikler barn seg sosialt, motorisk og mentalt. Videre utvikles sosiale ferdigheter som empati, evne til vennskap, relasjoner, problemløsning, evne til samarbeid og selvfølelse. SFO blir en viktig læringsarena for utvikling av sosiale ferdigheter.
Fysisk aktivitet skal inngå som en naturlig del av leken. Aktivitet er viktig for en god helse, både fysisk og psykisk. På SFO skal det legges til rette for et allsidig spekter av fysiske aktiviteter, og barna skal gis muligheter til å bruke kroppen hver dag, både inne og ute.

Mål

  • Alle barn i SFO skal utvikle sine sosiale ferdigheter, og de skal være fysiskaktive gjennom fri og organisert lek.

Kjennetegn på måloppnåelse

  • Barna opplever glede, mestring og samhandling gjennom lek og fysisk aktivitet.
  • Barna opplever at de voksne involverer seg i leken, støtter og veileder.
  • Barna deltar i fri og organisert lek.

Tiltak

  • Gi barna mulighet til både fri og organisert lek med tilgang til varierte leker.
  • Gi tilbud om varierte fysiske aktiviteter både inne og ute.
  • Gi barna tilgang til å bruke gymsalen.
  • Gi barna mulighet til å bruke uteområde.
  • Gi barna mulighet til å bli kjent med nærområdet gjennom turer.

Sammen om kreativitet

I generell del av læreplanen(LK06) framholdes det skapende menneske. Ordet kreativitet kommer fra ordet create som betyr «å skape» eller «å lage». Barna skal gjennom SFO-tilbudet få utforske og utfolde sine egne skapende evner. De skapende evnene kan komme til uttrykk og utvikles gjennom idrett, kunst og håndverk, i språk og litteratur, i teater, i sang, musikk og dans.
SFO-tilbudet skal legge til rette for ulike aktivitetsgrupper der barna kan få utforske og utfolde sine skapende og kreative evner.

Mål

  • Alle barn i SFO skal få mulighet til å reflektere, bruke sansene, undre seg og utvikle sine kreative og skapende evner.

Kjennetegn på måloppnåelse

  • Barna stimuleres til bruk av kreativitet og skaperglede gjennom deltakelse i ulike aktivitetsgrupper.
  • Barna stimuleres til bruk av sansene gjennom deltakelse i ulike aktivitetsgrupper, i sang, musikk og dans.
  • Barna stimuleres til refleksjon og undring gjennom kjennskap til lokalhistorie, kulturminner og kulturlandskap i nærmiljøet.

Tiltak

  • Gi barna tilbud om kunst og håndverksaktiviteter som fremmer kreativitet og skaperglede.
  • Gi barna tilbud innenfor sang, dans og drama.
  • Gi barna tilbud om ulike idrettsaktiviteter der barna får bruke sine evner.
  • Gi barna tilbud om aktiviteter som gjør dem kjent med lokalhistorie, kulturminner og kulturlandskap i nærmiljøet.
  • Gi barna tilgang på bøker, bilder, materialer og instrumenter for kreativ utfoldelse.
  • Gi barna kjennskap til forskjellige barnekulturer gjennom sangleker, rim, regler og tradisjonsleker.

Kontaktopplysninger

Back to top