Spørsmål og svar om fakturering og betaling av SFO-plass.
loading...
Når i måneden blir fakturaen sendt ut?

SFO-plasser blir fakturert etterskuddsvis. Det betyr at fakturaen blir sendt ut i starten av måneden med betalingsfrist på slutten av måneden.

Hva gjør jeg dersom det er feil i fakturaen?

Ta kontakt med skolen dersom det er feil i fakturaen eller faktura ikke er mottatt. 

Ønsker du å bytte mottaker av faktura sendes du melding om dette til skolen. Ny fakturamottaker må også bekrefte endringen.

Logg inn med BankID på Min faktura for å få oversikt over dine fakturaer. Oversikten viser betalte og ubetalte fakturer.

 

Redusert foreldrebetaling og fakturering av SFO-plass

Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret i årlig budsjett. Det kan forekomme prisjusteringer i løpet av året og gjøres da gjeldende fra det tidspunkt de er vedtatt. Det betales for 11 måneder pr. år. Det kan bli avkrevd ekstra betaling ihht. vedtekter dersom barnet hentes senere enn avtalt tid.

Fra høsten 2022 har stortinget vedtatt å innføre gratis kjernetid i SFO for 1.trinn. Innføring av ordning forutsetter at stortinget vedtar ny forskrift til opplæringslova, og at ordningen blir tatt inn i Askøy kommune sine vedtekter.

Redusert betaling

  • Elever i 5.-7.trinn med særskilt behov har rett til gratis plass i SFO.
  • Det gis 25% søskenmoderasjon for barn nr. 3 i SFO.
  • Foreldre med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekt siste år. Forskriften definerer hva som regnes som en husholdning. Om husholdningens skattbare inntekt er under kr. 585 383 pr. år  kan du søke om redusert betaling (heltid).
    Det må søkes årlig med frist 1.august. Det er mulig å søke hele året, men vedtaket vil da gjelde fra den første påfølgende måneden. Søknad gjøres gjennom pålogging i Vigilo.no. Informasjon om inntekt bli direkte hentet fra skatteetaten. Fra høsten 2021 er ordningen utvidet til også å gjelde 3. og 4. trinn.

Fakturering av SFO-plass

Faktura sendes ut digitalt dersom du har laget avtale om dette i egen bank; hvis ikke sendes den som vanlig brevpost. Det er også mulig å logge seg inn på "Min faktura" på Askøy Kommunes hjemmeside for å finne oversikt over alle kommunale fakturaer.

 

Må jeg betale fakturaen selv om den ikke er riktig?

Ja, dersom feilen gjelder plasstype eller feil i start- eller stoppdato. For å unngå purringer er det viktig at du betaler det beløpet som står på den mottatte fakturaen. Feilen vil bli korrigert på neste måneds faktura og da komme som et fradrag eller et tillegg. Summen av de 2 fakturaene sett under ett vil dermed være korrekt.

Dersom ditt barn ikke lenger går i SFO, vil du motta en kreditnota som utligner det feilfakturerte beløpet. Med mindre du har barn i kommunal barnehage som du fortsatt vil bli fakturert for, trenger du da ikke å betale den mottatte fakturaen.

Dersom feilen gjelder moderasjoner vil fremgangsmåten bli avtalt med fagavdeling sektor skole basert på beløpet.

Dersom feilen gjelder feil fakturamottaker vil fakturaen bli kreditert helt eller delvis, og ny faktura eller delt faktura blir sendt til rett mottaker ved neste fakturering. Vær da oppmerksom på at den neste fakturaen til rett mottaker da også vil inneholde det som skulle ha vært fakturert måneden før.

Jeg har søkt om redusert foreldrebetaling, men har likevel mottatt en faktura på full pris

Søknad om moderasjon gjelder fra måneden etter at søknaden er sendt inn. Det betyr at hvis du sendte inn din søknad om redusert foreldrebetaling  i SFO i samme måned som du har mottatt faktura for, så vil du først se den reduserte foreldrebetalingen på neste måneds faktura.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke har mottatt faktura for SFO-plassen?

Dersom du har en avtale med egen bank om digital betaling, vil du ikke motta fakturaen i brevpost, men i egen nettbank. Du kan også finne oversikt over dine fakturaer på Min faktura

Dersom du ikke har mottatt faktura, kan det skyldes at ditt barn eller foresatte ikke er riktig registrert i vårt fagsystem. Du må da kontakte din skole for å sjekke at barnet ditt faktisk er registrert med plass i fagsystemet.

Skolen vil korrigere dataene i fagsystemet og feilen vil bli korrigert ved neste fakturering. 

Jeg har sagt opp plassen i SFO, men har likevel mottatt en faktura

Reglene for oppsigelse av SFO-plass er regulert i Vedtekter for SFO i Askøy kommune. Det er en måneds oppsigelsesfrist gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også for reduksjon av plass. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juni måned.

Dersom du har sagt opp plassen og likevel mottar faktura etter at oppsigelsestiden er over, kan det hende at oppsigelsen ikke er blitt korrekt registrert i vårt fagsystem. Du må da ta kontakt med din SFO-leder som vil rette opp i feilregistreringen og melde videre internt slik at fakturaen blir kreditert.

Back to top