Træet skule er ein barneskule med omlag 110 elevar og 25 tilsette.

Skulen ligg i vakre omgjevnadar, med tilgang til skog og sjø, kunstgrasbane og ballbinge.

Skulen har nynorsk som hovudmål. 

Kontakt skolen: 457 24 513 eller 56 15 55 60

loading...
Leiinga

Rektor: Bodil Hugaas Torgersen
Telefon 56 15 55 61 Mobil 474 41 495

Assisterande rektor og SFO leiar: Aina Waage
Telefon: 56 15 55 77 

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar: Annlaug Bergstø
Trefftid: Tysdagar mellom klokka 08:30 og 12:00
Telefon: 56 15 55 60 (Spør etter helsesjukepleiar)

Om Skolehelsetjenesten (bokmålstekst)

Visjon og verdiar

VI VEKS - med mot, meistring og mangfald.

Vi har fokus på tilpassa opplæring, tidleg innsats, stasjonsundervisning og digital læring.

Skulen har utvikla eit sett verdiar som styrer prioriteringane i kvardagen.


Læringssyn

 • Undervisninga er godt førebudd
 • Det er tydeleg og god klasseleiing
 • Undervisninga er tilpassa den einskilde eleven
 • Læraren driv systematisk vurdering
 • Elevane tek aktivt del i undervisninga

Elevsyn

 • Eleven skal bli verdsett, respektert og tilhøyrer fellesskapet
 • Dei vaksne er tydelege og omsorgsfulle
 • Eleven får ros
 • Vaksne og barn jobbar målretta mot mobbing
 • Dagen er variert, og det er eit positivt miljø rundt måltid og pausar

I møte med samfunnet må elevane vere rusta med

 • evne til å lære
 • gode basisdugleikar
 • evne til å vise respekt og empati
 • gode dugleikar i å kommunisere og samarbeide
 • evne til kreativ tenking og problemløysing
Skulefritidsordninga - SFO

SFO opnar klokka 07:00 og er bemanna fram til klokka 16:30.

Les om skulefritidsordninga i Askøy


Felles dokument for Askøyskulane


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utval

Informasjon om skolenes råd og utvalg


Ymse annan informasjon

Skulens satsingsområde - Kor tid sluttar elevane for dagen? - Parkering - Anna informasjon


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top