Skolenes lovpålagte rådsorgan

Elevrådet

Elevrådets sammensetning og oppgaver er beskrevet i Opplæringsloven §11-2 og  § 9A-9.

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ. Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser.

Elevrådet er et organ for medbestemmelse for elevene i skolen. I ny overordnet del av læreplan er elevdemokrati beskrevet i kapittel 1.6, der det er der det blant annet står: «Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem.»

Medlemmene av Elevrådet er valgt av klassene sine. Alle klassene fra 4.-9. klasse har en representant. Elevrådet har jevnlige møter sammen med skolens kontaktlærer. På møtene kan elevrådsrepresentantene ta opp saker som de selv og de andre elevene ved skolen er opptatt av. Elevrådet er opptatt av hvordan vi skal opprettholde den gode trivselen og de gode elevprestasjonene ved skolen. 

Elevråd har en lærer på skolen (elevrådskontakt) som er ansvarlig for arbeidet i elevrådet.

Foreldrerepresentanter i skolen

Skolene har en rekke råd og utvalg hvor foreldrene er med. Brukermedvirkning fra foreldrene er regulert i opplæringslovens kapittel 11

Foreldreråd og FAU

Alle foreldre som har barn  i grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Samarbeidsutvalg (SU)

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisnings-personalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalg (SMU)

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal jobbe for at skolen, ansatte, elever og foreldre bidrar aktivt for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet (Oppæringsloven |§ 11-1a) Elever og foreldre skal tilsammen være i flertall i SMU. 

Ikke lovpålagt

Foreldrekontakter

Foreldrekontaktene er bindeleddet mellom foreldrene i gruppen og kontaktlæreren. Det velges gjerne to foreldrekontakter i hver gruppe. Foreldreutvalget for grunnskolen har laget materiell som beskriver oppgavene.

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Askøy kommune har et felles kommunalt foreldreuvalg (KFU) som består av FAU representanter fra alle skolene.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et selvstendig rådgivende organ for departementet i saker om samarbeid mellom hjem og skole. FUG skal ivareta foresattes interesser i skolesammenheng.

Back to top