Kleppestø barneskole ligger sør på Askøy. Skolen er en barneskole med ca. 470 elever fra 1.- 7.trinn.

Skolen har 72 ansatte - 42 av dem er pedagoger. Vi har også SFO med ca. 200 barn. 

Kleppestø barneskole har en innføringsklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever fra 6 -13 år (1. – 7. trinn) som er bosatt i Askøy. Innføringsklassen er en aldersblandet klasse der hovedoppgaven er norskopplæring.

Kontakt skolen: 56 15 54 00

loading...
Ledelse

Rektor: Kjetil Norland
Telefon 56 15 54 01
Mobiltelefon 986 80 585

 

Avdelingsleder 1. - 3. trinn: Ronny Knutsen
Telefon 56 15 54 06
Mobiltelefon 954 61 959

 

Avdelingsleder 4. - 7. trinn: Asbjørn Bergesen-Larsen

Telefon 56 15 54 03
Mobiltelefon 907 22 746

 

Avdelingsleder Innføringsklasse og ressursteam: Lisbeth Sture Knudsen
Telefon 56 15 54 02

 

Avdelingsleder SFO: Kristin Torsvik

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Elisabeth Vaage Petersen
Telefon408 04 206

 Send e-post til Elisabeth Vaage Petersen

Trefftid: Mandag-torsdag og noen fredager

 

Helsesykepleier: Terese Grindheim Thune

Trefftid: Mandag, onsdag og noen fredager

Om Skolehelsetjenesten 

Skolens visjon og verdier

"Vi gjør hverandre gode"

Skolens kjerneverdier: Ansvar - respekt - mot

Voksenrollen

 • Vi er trygge, tydelige voksne som ser alle og skaper gode relasjoner til alle 
 • Vi er inkluderende og omsorgsfulle mot elever, foreldre og kollegaer
 • Vi er samkjørte og lojale mot vår felles visjon, våre verdier og regler

Lærerrollen

 • Vi skaper et trygt, inkluderende og forutsigbart læringsmiljø
 • Vi legger til rette for utvikling av faglig og sosial kompetanse
 • Vi skaper nysgjerrighet og mestringsfølelse
 • Vi danner modige, ansvarsfulle og respektfulle elever

Elevsyn

 • Eleven er undrende og utforskende
 • Eleven er forventningsfull og blir møtt med realistiske forventninger
 • Eleven er unik med sine ulike erfaringer og forkunnskaper
 • Eleven er et individ som ønsker å mestre
 • Eleven er sosial og søker tilhørighet

Læringssyn

 • Læring skjer på forskjellige måter i et trygt læringsmiljø
 • Læring skjer når eleven er nysgjerrig, motivert, interessert og engasjert
 • Læring skapes ved variert og tilpasset undervisning
 • Læring er å utvikle sosial og faglig kompetanse i samspill med andre
 • Læring skjer når eleven opplever mestring og glede

Kompetansesyn

 • Kompetanse er overførbar kunnskap og ferdigheter som kan anvendes i ulike situasjoner
 • Kompetanse er evne til refleksjon og kritisk tenkning
 • Kompetanse fremmes gjennom å tenke nytt og kreativt
 • Kompetanse utvikles gjennom variert undervisning, ulike læringsstrategier og dybdelæring

Skole - hjem samarbeidet

 • Skolen har det overordnede ansvar for å skape gjensidig tillit mellom skole og hjem
 • Et godt skole-hjem samarbeid er en viktig forutsetning for arbeidet i skolen
 • Åpen og god kommunikasjon er viktig for et godt skole-hjem samarbeid
 • Hjemmets holdninger til skole er av stor betydning for elevenes engasjement og skoleinnsats
Skolefritidsordning

Avdelingsleder SFO: Kristin Torsvik

 

Base 1: 40919488

Base 2: 94029843

Base 3: 40914028

Les om skolefritidsordningen i Askøy


Felles dokumenter for Askøyskolene

pdf Forskrift plan for skoleåret (skolerute) 2024 25 (210 KB)

Informasjon om elevenes bruk av "Google for utdanning"

TETT PÅ - foreldreprogrammet for 1. til 10. trinn

Plan for trygt og godt skolemiljø

IKT-reglement for grunnskolen i Askøy

Mobbeombudene i Norge

Informasjon om skolestart

pdf Skjema for medisinoversikt (400 KB)


Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg

Informasjon om skolenes råd og utvalg


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top