Velkommen til Askøyskolen!

Skolestarten er en av de store milepælene i livet, en dag mange vil huske for alltid. Vi ønsker alle elever en minnerik første skoledag, og en god skolegang i askøyskolen gjennom 10 år med grunnskole.

De fleste ansatte i askøyskolene er lærere, men i sektor skole arbeider det også ledere, fagarbeidere, spesialpedagoger og andre yrkesgrupper som sammen jobber for god kvalitet i opplæringen gjennom fokus på elevens læring og utvikling.

Opplæringsloven med forskrift er de viktigste styringsdokumentene for skolen. Vi oppfordrer foreldre om å sette seg inn i lovverket for skolen, og i læreplanen som beskriver hva elevene skal lære på skolen. Læreplanen inneholder også en overordnet del, som utdyper verdigrunnlaget i opplæringens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen.

Samarbeidet mellom hjem og skole er limet i elevens læring og utvikling. Askøyskolen er avhengig av et tett samarbeid med foreldrene for å lykkes med å nå målene i lov og forskrift. Ingen kjenner barna bedre enn foreldrene, innsikten som dere har om barnet har stor betydning for læringsarbeidet til eleven på skolen. Vi oppfordrer derfor foreldrene til å være aktive i dialogen med skolen, og stille på møteplasser som skolen inviterer til. Dersom dere foreldre prioriterer skolen i en travel hverdag, vil barnet ditt trolig gjøre det samme.

Foreldre har stor mulighet for å gjøre en positiv forskjell for skolen. Gjennom å engasjere seg i skolens organ for medvirkning og utvikling, som foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) eller i samarbeidsutvalget (SU), kan du delta i et samarbeid som styrker skolen som læringsarena for ditt og andre sine barn. Det er en samfunnsnyttig, framtidsrettet og ikke minst hyggelig dugnad å involvere seg i barnas skolegang og fremtid.

Vi ønsker elever og foreldre velkommen til skolestart!

 

loading...
Informasjon om skolestart

Elever som skal starte på skolen neste høst vil motta nødvendig informasjon fra skolen. Du vil også motta informasjon om påmelding til SFO og diverse samtykkeskjema fra skolen.

Kommunikasjon med skolen vil foregå i Askøy kommunes skoleadministrative system VIGILO

Ansvaret i skolen

Kommunestyret er det øverste politiske organ i kommunen, og har det overordnede ansvaret for skolene.

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder.

Skolesjef er faglig ansvarlig for skolene i kommunen, og er medlem i rådmannens ledergruppe.

Rektor er faglig ansvarlig for den enkelte skole.

Avdelingsledere har det faglige og praktiske ansvaret for skolefritidsordningen (SFO) og ulike trinn

Kontaktlærer er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av undervisningen.

Læreplaner

Fra høsten 2020 er nye læreplaner tatt i bruk. Det er innholdet i fagene som er nytt. Skolene tilbyr de samme fagene som før, i tillegg til tre tverrfaglige tema; demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og fokehelse og livsmestring.

Det er også laget en ny Overordna del – verdiar og prinsipp for grunnopplæringa, som viser verdigrunnlaget og de overordnede prinsippene for opplæringen:

 • likeverd og likestilling
 • kulturelt mangfold og - bevissthet
 • evne til kritisk tenkning og etisk bevissthet
 • skaperglede, kreativitet, engasjement og utforskertrang
 • respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet
 • forståelse og utøvelse av demokratiske verdier og medvirkning

Disse verdiene skal vises både i pedagogisk praksis og i samarbeidet mellom hjem og skole. Både skolen og de foresatte kan bidra til at disse verdiene blir reelle i elevenes hverdag.

Alle elever har rett til tilpasset opplæring

Barn er forskjellige, også når det gjelder læring. Iopplæringslovens § 1-3 står det at opplæringen skal tilpasses elevenes evner og forutsetninger.

Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle elever skal oppleve best mulig læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. Hvis eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av tilpasset opplæring vil han/ hun ha rett på spesialundervisning. Opplæringsloven § 5 sier følgende om spesialundervisning:

”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande utbyte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.(…) Før kommunen gjer vedtak om spesialundervisning, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. (…)”

PPT - pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (som ofte er forkortet til PPT eller PP-tjenesten), er en kommunal rådgivende tjeneste for skolene og fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn, ungdom og voksnes opplæringssituasjon og behov for spesialundervisning. 

Elever over 15 år, foresatte, barnehager, skoler og andre yverrfaglige tjenester kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. For mer info, besøk PPT sin hjemmeside.

Logopedtjenesten Skole

Sektor skole har logopeder som gir hjelp til enkeltelever og veiledning til skolene. Elever med behov for logopedi meldes til skolen. Logopedene gir opplæring og hjelp på skolen. Tjenesten følger ikke vanlig skolerute, så det er mulig å få veiledning utenom skolenes åpningstider.

Særskilt språkopplæring for elever med annet morsmål enn norsk og samisk

Opplæringsloven § 2 avsnitt 8 omhandler elever med annet morsmål enn norsk og samisk. De har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig norskkompetanse til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Skolene på Askøy gir tilbud om grunnleggende norskopplæring i egne innføringsgrupper første året. Deretter går elevene over i nærskolen sin og fortsetter sin grunnleggende opplæring i norsk. Elevene kan få tospråklig fagopplæring i tillegg til grunnleggende norskopplæring.

Skolefritidsordningen - SFO

Opplæringslova §13, avsnitt 7 slår fast at skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet for formålet.

Skolefritidsordningen i Askøy er en del av skolens totale virksomhet og skal inngå i skolens planer med målsettinger og aktiviteter. Åpningstider og annen informasjon får en ved å henvende seg til skolene. Påmelding, oppsigelse og endring av plass gjøres i VIGILO.

Utvalg for oppvekst (UFO) vedtar felles vedtekter for SFO-tilbudet i kommunen. Vedtektene finnes på kommunens hjemmesider og på den enkelte skole. Betalingssatser for SFO- tilbudet blir vedtatt av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Leksehjelp

Forskrift til opplæringslova sier at; «Kommunen skal tilby leksehjelp med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik kommunen avgjer.»

I Askøy kommune er timene fordelt med 6 timer på 5. til 7. trinn og 2 timer på 8. til 10.trinn. Kommunen har også et samarbeid med Askøy Røde Kors om frivillige som deltar i leksehjelpordningen ved enkelte skoler.

Skolenes rådsorganer

Skolenes samarbeidsorganer har som felles arbeidsmål at de skal fremme utvikling og samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø. Sammensetning og formål er nærmere beskrevet i opplæringsloven kapittel 11.

 • Elevrådet består av representanter for elevene. Elevrådet skal fremme elevenes felles interesser i arbeidet med å skape et godt lærings- og skolemiljø.
 • Foreldrerådet/ FAU; Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn i skolen. Rådet skal medvirke til godt samarbeid mellom skole og hjem. Foreldrene i en klasse/ gruppe velger en eller flere representanter til et arbeidsutvalg som kalles FAU. FAU representerer alle foreldrene ved skolen, og skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.
 • Samarbeidsutvalget - SU består av representanter fra lærerne, andre ansatte, foreldrene, elevene og kommunen (der rektor er en av representantene). SU er et rådgivende organ og har uttalerett i alle saker som gjelder skolen.
 • Skolemiljøutvalget - SMU er et rådgivende organ som skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene jobber for et trygt og godt skolemiljøet. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Utvalget skal være sammensatt slik at representantene for foreldrene og elevene til sammen har flertall.
Skole-hjem-samarbeid

Norske barn har ikke skoleplikt. I stedet har norske foreldre opplæringsplikt for egne barn, og skolen er en støtte for foreldre i denne oppgaven. Det er derfor viktig at foreldre støtter opp under egne barns utvikling og læring på skolen. Dette kan foreldrene gjøre ved å følge opp barnas skolearbeid i hverdagen, og samarbeide nært med skolen. Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Askøy kommune har utarbeid en plan for et inkluderende læringsmiljo og et godt skole-hjem samarbeid: "Tett på - foreldreprogrammet"

Det kommunale foreldreutvalget (KFU) er et samarbeidsorgan mellom representanter fra alle skolenes FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) og Skole.

«Askøy KFU har som hovedoppgave å være en felles plattform for FAU-ene hvor de kan dele erfaringer, utfordringer og løsninger. Askøy KFU er også en plattform hvor FAU-ene kan få møte administrasjon og politikere med tanker og innspill, men også bli spurt til råds.

Askøy KFU skal være en pådriver for å sikre best mulig samarbeid mellom skole og hjem, vi skal påse at våre barn får den skolehverdag de har rett på og den oppfølging de har rett på.

For å kunne utføre våre oppdrag, både i skolenes FAU og i KFU er vi avhengig av engasjerte foreldre som involverer seg på alle nivå, og i alle de 10 årene i grunnskolen.

Bli med og gjør en forskjell.»

Bent Dale
Leder Askøy KFU

Foreldreplakaten

Foreldreplakaten er utarbeidet av Foreldreutvalget for grunnopplæringen ( FUG):

 • Du er ditt barns første og viktigste lærer!
 • Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen.
 • Ditt engasjement er like viktig på ungdomsskolen som i barneskolen. 
 • Diskuterer du med barnet, stimulerer du hennes/hans tanker og utvikling.
 • Det er viktig at du er med og vurderer barnets arbeid.
 • Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen. 
 • Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt.
 • Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater.
 • At du kjenner de andre foreldrene, fører til bedre samarbeid og oppfølging.
 • Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang!
Helsetjenester i skolen

Skolehelsetjenesten

Se skolehelsetjenesten sine nettsider.

Tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for alle. Alle mellom 3 og 18 år blir innkalt til distriktstannlegen. Innkallingen skal skje enten direkte til hjemmet eller gjennom skolen. Tannlegebehandling er gratis for barn mellom 0 og 18 år; unntak er tannregulering.

Tannklinikkene

Askøy tannklinikk finner du  i 3. etasje på Kleppestø senter.

Skolens lovverk

Opplæringsloven

Opplæringsloven med forskrifter gir viktige føringer for skolenes arbeid. Her er også rettigheter og plikter for elever og foreldre hjemlet; - blant annet rett til:

- framskutt eller utsatt skolestart, § 2, avsnitt 1
- å gå på nærskolen, og kommunens rett til å flytte elever til andre skoler, § 8, avsnitt 1
- et god fysisk og psykososialt skolemiljø, § 9a
- tilpasset opplæring, § 1, avsnitt 3 og spesialundervisning, § 5, avsnitt 1
- skoleskyss § 7
- å velge nynorsk eller bokmål, § 2-5

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven regulerer skolens saksbehandling i elevsaker. Foreldre som er part i en elevsak, har rett til dokumentinnsyn og rett til å bruke fullmektig og klagerett. Taushetsplikten i grunnskolen er hjemlet i forvaltningsloven § 13.

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven gir bestemmelser om skolens adgang til innsamling, behandling og oppbevaring av personopplysninger om elever og foresatte, herunder regler for elevens og foreldrenes rett til innsyn i elevmappen.

Barneloven

Mange barn bor hos bare en av foreldrene. Retten til opplysninger fra skolen for den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet er hjemlet i barneloven § 47.

Barnevernsloven

Skolen er lovpålagt å være oppmerksom på elever som kan være utsatt for omsorgssvikt. Dersom de ansatte på skolen finner grunn til å tro at et barn blir utsatt for omsorgssvikt, har skolen meldeplikt til det kommunale barnevernet. Bestemmelsene om taushetsplikt er ikke til hinder for en slik melding.

Kontaktinformasjon til skolene i Askøy

Back to top