Grunnlag

Disse retningslinjene gjelder ved alle turer, ekskursjoner og leirskoleopphold i regi av skolene i Askøy kommune.

Retningslinjene har sitt grunnlag i opplæringsloven § 2-15, forskrift til opplæringsloven § 12-1 og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Ingen reiser, ekskursjoner eller leirskoleopphold er bestemt i lov eller forskrift.

Helse, miljø og sikkerhet

Alle skoler skal ha system for internkontroll av skolemiljøet til elevene. Alle ansatte må kjenne dette systemet, som bl. a. skal inneholde en beredskapsplan for ulykker og kriser og rutinebeskrivelse for førstehjelp. Førstehjelpsutstyr skal tas med på turer.

I tillegg skal det for turer utenfor skolekretsen utarbeides skriftlig informasjon til elever, foreldre og skolens ledelse. Når skolen vurderer det slik, må dette også gjøres for turer innenfor skolekretsen.

Elevene skal alltid være under tilsyn av en ansvarshavende voksen person. Unntak kan gjøres for ungdomsskoleelever etter skriftlig avtale med foreldrene og når elever og ansvarshavende disponerer mobiltelefoner og har inngått avtaler om tider og steder.

Ved overnatting skal det være brannvakt dersom overnattingsstedet mangler røykdetektorer med automatisk varsling til brannvesen. Elevene skal gjøres kjent med evakueringsplanene i bygget.

Ansvarshavende som ikke er ansatt ved skolen skal levere politiattest og underskrive taushetserklæring.

Alle ansvarshavende skal underskrive erklæring om at de ikke vil bruke alkohol på turen.

Kommunen har tegnet skade og ulykkesforsikring for alle elever og ansatte.

Skolen ber foreldrene vurdere reiseforsikring.


Gratisprinsippet

Grunnskoleopplæringen skal være gratis. Dette gjelder alle deler av opplæringen, også skoleturer og alle kostnader forbundet med turen. Det er ikke anledning til å kreve foreldrebetaling, og foreldre må heller ikke føle seg presset til å betale. Pengegaver må baseres på reell frivillighet, og gå til en felles tur-kasse uten binding til enkeltelev. Det skal ikke gjøres kjent hvem som gir pengegaver.

Elever kan bidra med dugnad for å finansiere skoleturer. Alle dugnadsinntekter skal gå til felleskassen. Dugnadsarbeidet bør foregå på en inkluderende måte for å styrke samholdet i klassen. Elever som ikke gjør dugnad skal ikke ekskluderes fra turen.

Dersom skolen mottar støtte fra bedrifter o. a. kan det ikke knyttes vilkår om gjenytelser i form av f. eks. reklame.

Gratisprinsippet kan ikke omgås ved å la foreldre arrangere skoleturen dersom skoletid brukes.

Kollektive permisjonssøknader for å omgå gratisprinsippet skal ikke innvilges.


Lærernes avlønning og avtaleverk

Ved alle turer skal lærernes avtaleverk for arbeidstid følges, og betaling skal skje i tråd med den til en hver tid gjeldende tariffavtale. Skolen foretar avlønning av lærer.


Bemanning

Ved klasseturer utenfor skolekretsen skal det minimum være to voksne ansvarshavende personer med. Minst en av disse skal være lærer. Avdelingsleder vurderer om det er behov for styrket bemanning.

Ved klasseturer innenfor skolekretsen skal det også være tilsvarende bemanning som nevnt ovenfor dersom en vurdering fra avdelingsleder tilsier det.

Dersom elevene overnatter skal det være maks 10 elever for hver ansvarshavende.

Ved utenlandsturer er minimumsbemanningen tre ansvarshavende. Begge kjønn skal være representert.


Planlegging, informasjon og søknad

Når skoletid brukes, er turen i skolens regi.

Planlegging bør starte i god tid før turen, og lærer holder avdelingsleder og foreldre løpende orientert om prosessen. Det må legges opp til turer som alle kan delta i.

Ved alle skoleturer gjelder skolens ordensreglement. Dersom utvisning og utelukking fra tur skal kunne gjennomføres så må dette være tatt med i skolens ordensreglement. Reglementet skal gjennomgås med alle deltakere, og det skal presiseres at all bruk av rusmidler er forbudt.

Elever som ikke kan delta skal ha et alternativt pedagogisk tilbud på skolen.

Lærer skal i god tid søke skriftlig til rektor om alle overnattingsturer. Søknaden må være informativ om målsetting (vise til faglige og sosiale kompetansemål), program, reiseplan, deltakelse, utstyr, HMS, gratisprinsippet og bemanning. Reisebudsjett som viser inntekter og utgifter skal legges ved søknaden.

Det må også gå fram hvor mye lommepenger elevene skal få fra felleskassen. Foreldresamtykke skal foreligge ved overnattingsturer.

Ved utenlandsturer skal det opprettes en turkomite bestående av lærer, elever og foreldre. To tredjedeler av finansieringen må være på plass før bindende bestilling.

Skoleturer skal normalt ikke medføre avspasering. Søknad om unntak fra denne regel kan innvilges av rektor når det har vært omfattende pedagogisk program ut over vanlig undervisningstid.


Prosjektarbeid

Ved prosjektarbeid kan det være aktuelt at grupper eller enkeltelever drar utenfor skolens område. For elever på 5.-10. trinn kan dette gjennomføres uten følge av voksen person dersom foreldrene samtykker i opplegget. Lærer skal gjøre klare avtaler med elevene om oppgave, sted og tid. Skolens ordensreglement gjelder.


Utstyr

Lærere og andre som har ansvar for elevene skal disponere mobiltelefon og telefonlister slik at de kan holde innbyrdes kontakt og eksternt til skolens ledelse og foreldre.

Førstehjelpsutstyr skal medbringes.

Orienteringsutstyr medbringes etter behov.

Elevene må ikke pålegges å kjøpe spesielt utstyr for å delta på tur. Skolen må i så fall være behjelpelig med å skaffe til veie slikt utstyr.


Leirskole

Leirskole er en skoletur med pedagogisk innhold gjerne knyttet til natur og miljø og med en varighet på minst fire døgn med overnattinger.

Gratisprinsippet og hensyn til helse, miljø og sikkerhet gjelder også for planlegging og gjennomføring av leirskoletilbud. En lærer kan reise aleine med klassen til bemannet leirskole. Avdelingsleder skal foreta en vurdering av behovet for eventuell tilleggs-bemanning.

Back to top