Skriftlig eksamen

 • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).
 • Skriftlig eksamen kan ha forberedelsesdel. Informasjon om dette finner du i eksamensplanen.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for oppgavene, veiledningen av sensorene, og sensuren. Ytterligere informasjon om eksamen og eksamensdatoer for skriftlig eksamen finner du hos Udir.

 • Datoer for skriftlig eksamen i grunnskolen.

Muntlig eksamen

Ansvar for gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen er lagt til kommunen som skoleeier. Gjennomføringen omfatter trekking av fag og elever, skaffe sensorer og utarbeide eksamensoppgaver. Rektor ved ungdomsskolene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av muntlig eksamen.Faglæreren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgaver.

Muntlig eksamen skal gjennomføres med en forberedelsesdel som er en obligatorisk skoledag dagen før eksamen. Skolen må legge best mulig til rette for elevene i forberedelsesdelen og ha en plan for dette.


Klage på eksamen

Frist for å klage

 • Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren.

Hvem kan klage?

 • Elever - er du under 15 år og vil klage, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.
 • Foreldre/foresatte til umyndige elever

Hva skjer når du klager?

Skriftlig eksamen

 • Statsforvalteren i Vestland er klageinstans.
 • En klagenemnd vurderer om karakteren du fikk er riktig.
 • Klagenemda får karakteren du fikk ved den ordinære sensuren. Nemda skal ha besvarelsen og eventuelle opplysninger som ligger ved. Dersom klagenemda mener karakteren er feil i forhold til eksamensprestasjonen setter de ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned.

Muntlig eksamen

 • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet.
 • Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og sender uttalelsene til Statsforvalteren i Vestland. Kopi sendes til deg eller foreldrene dine.
 • Dersom du får medhold i klagen annulleres karakteren.

Slik klager du

 • Klagen skal være skriftlig.
 • Klagen må undertegnes.
 • Klagen skal sendes til skolen.
 • Du trenger ikke begrunne klagen.

Mer informasjon om eksamen


Kontaktopplysninger

Back to top