Kartleggingsprøver

Askøyskolene har et felles system for kartlegging beskriver et minimum av hva som skal gjennomføres av tester og prøver på den enkelte skole. Det betyr at på skolene kan en velge å foreta kartlegging utover vår felles minimumsstandard som beskrives nærmere i dette dokument. Systemet omfatter både de statlige initierte obligatoriske kartleggingsprøvene og våre egne.

Systemet inneholder felles kartlegging for alle skoler for lettere å kunne samarbeide på tvers av skoler, og arbeide med kursing og implementering av kartleggingsprøvene. Videre vil det være en sikkerhet for likebehandling og en lette i arbeidet for de sakkyndige hos PPT at vi operer med samme verktøy for kartlegging.

Kartleggingsprøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i et fag. Formålet er å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging.


Nasjonale prøver

Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Alle resultater av kartleggingsprøver og nasjonale prøver blir registrert i VOKAL

VOKAL

  • Samler vurdering og kartlegging i ett system
  • Legger til rette for tilpasset opplæring
  • Er en felles arbeidsmetode for hele virksomheten

Læringsstøttende prøver og karakterstøttende prøver er frivillige


Kontaktopplysninger

Back to top