Lenker og noter


Samarbeidsutvalget(SU)


Sentrale og lokale føringer:

 • § 11-1 Samarbeidsutvalg ved grunnskoler og § 9a-6 informasjonsplikt og uttalerett.
 • Temaplan skole 

Innhold og formål

 • Rådgivende organ med uttalerett i alle saker som gjelder skolen

Medlemmer

 • Undervisningspersonalet (2); Andre ansatte (1); Foreldrerådet (2); Elever (2) og kommunen 2; (rektor og politisk representant)

Møtefrekvens

 • Minimum 4 møter pr skoleår. Møteplan utarbeides ved skolestart.

Sentrale og lokale føringer

 • § 11-1a Skolemiljøutvalg ved grunnskoler og §§ 9a-5 og 9a-6 informasjonsplikt og uttalerett
 • Temaplan skole 
 • Plan for trygt og godt skolemiljø i Askøyskolen

Innhold og formål

 • Rådgivende organ med uttalerett i alle saker som vedkommer skolemiljøet

Medlemmer**

 • Undervisningspersonalet (2); Andre ansatte (1); Foreldrerådet (3); Elever (3) og kommunen (2; rektor og politisk representant).

Møtefrekvens

 • Minimum 4 møter pr skoleår. Møteplan utarbeides ved skolestart.

**) jf. opplæringslova § 11-1a annet ledd: SU kan være skolemiljøutvalg med tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene slik at disse blir i flertall.

Elevråd


Sentrale og lokale føringer

 • § 11-2 Elevråd ved grunnskoler og § 9a-6 informasjonsplikt og uttalerett.
 • Temaplan skole 
 • Plan for trygt og godt skolemiljø i Askøyskolen

Innhold og formål

 • Rådgivende organ som skal fremme elevenes felles interesser i arbeidet med å skape et godt lærings- og skolemiljø.

Medlemmer

 • Elevrådskontaktlærer (1);
 • Minimum 1 elevrepresentant og 1 vara for hver klasse

Møtefrekvens

 • Minimum 1 gang pr måned

Sentrale og lokale føringer

 • 11-4 Foreldreråd ved grunnskoler § 9a-6 informasjonsplikt og uttalerett
 • Temaplan skole 
 • Plan for trygt og godt skolemiljø i Askøyskolen

Innhold og formål

 • Fremme fellesinteressene til alle foreldre.
 • Medvirke til godt samhold mellom skole og hjem.

Medlemmer

 • 1-2 pr. klasse etter skolens størrelse.
 • Utvalget konstituerer seg selv. *

Møtefrekvens

 • Kommunalt foreldreutvalg (KFU) anbefaler minimum møter 6 pr år. Møteplan utarbeides ved skolestart, og tilpasses møteplanene for SU/SMU.

*)FAU konstituerer seg selv. Leder i forrige periode og, -eller rektor kaller inn til og leder dette møtet.

Rapportering og referater


 • Skolene melder inn valgte medlemmer til utvalgene til Skole hvert nytt skoleår.
 • Alle referater fra FAU, SU/SMU møter legges ut på KFU sin hjemmeside: www.askoykfu.no (Brukernavn og passord er sendt ut til alle FAUer og skoler)

Saksbehandling


Når SU/SMU skal uttale seg om saker som angår skolens virksomhet bør sakene behandles i elevrådet, hos ansatte (Nærværsutvalg) og FAU før rektor på vegne av skolen leverer samlet svar fra skolen.

Ofte vil dette gjelder saker hvor skolen er bedt om å være høringsorgan. Om skolens rådsorganer er uenige, kan det leveres separate svar.

   Eksempler på saker i samarbeidsutvalget (SU)


 • Oppfølging av Temaplan skole 
 • Skolens virksomhetsplan
 • Tilstandsvurdering og kvalitetsoppfølging (jf. opplæringslovens § 13-10)
 • Budsjett
 • Plan for hjem- skole- samarbeid
 • Informasjon/kommunikasjon
 • Ordensreglementet
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • Fritidsaktiviteter på skoleanlegget (utlån og utleie)
 • Skoleskyss
 • Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres

   Eksempler på saker i skolemiljøutvalg (SMU)


 • Oppfølging av Plan for trygt og godt skolemiljø i Askøyskolen
  • Elevundersøkelsen
  • Foreldreundersøkelsen
  • Trivselstiltak
  • Plan og tiltak mot mobbing

   Aktuelle oppgaver for foreldrerådet (FAU) kan være


 • Jobbe for et godt skolemiljø.
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
 • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Medvirke til at foreldre og elever tar aktivt del i arbeidet med å lage ett godt skolemiljø
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for deretter å ta info med til SU
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Back to top