Hva kan eleven eller foreldrene klage på?

 • Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.
 • Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år.
 • Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.

Det er ikke klagerett på underveisvurdering


Hvordan kan eleven og foreldrene klage?

 • Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde.
 • Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.
 • Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen eleven har fått karakteren, eller den dagen han eller hun har fått begrunnelsen.
 • Klagen skal sendes til skolen.

Hvordan skal skolen behandle klager på standpunktkarakter?

 • Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til Fylkesmannen i Hordaland som skal behandle klagen.
 • Sammen med klagen skal skolen legge ved en begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglæreren og en uttalelse fra rektor.
 • Klageren skal ha kopi av oversendelsen.

Hva kan resultatet av klagen bli?

Klageinstansen kan komme til ulike resultat. Innholdet i de ulike resultatene er som følger:

 • Ikke medhold: når klageinstansen mener vedtaket som er truffet er «riktig»
 • Oppheve: når klageinstansen mener det er feil ved saksbehandlingen eller liknende og sender saken tilbake til skolen som har truffet vedtaket for å behandle saken på nytt.

I tillegg kan klageinstansen avvise klagen dersom vilkårene for å klage ikke er tilstede. Da skal det treffes et avvisningsvedtak.

Når klageinstansen opphever enkeltvedtaket og sender saken tilbake til skolen for ny behandling kan skolen bestemme at

 • karakteren blir stående
 • karakteren går opp
 • karakteren går ned

Avgjørelsen skal begrunnes. Den er endelig, og det er ikke mulig å klage på nytt.

Den endelige standpunktkarakteren skal føres på elevens vitnemål eller kompetansebevis.


Mer informasjon om klage på standpunktkarakterer i fag


Kontaktopplysninger

Back to top