"Kunnskap for livet!"

Kunnskap er selvsagt! Dette er jo en skole! Vi som arbeider her skal møte elevene der de er, og ha som mål at alle skal få lære ut fra sitt ståsted. Kunnskap for livet; betyr at innholdet i skolehverdagen skal være så viktig og godt tilrettelagt at det har betydning for elevenes liv og skal vare livet ut.

For å kunne tilegne oss og elevene våre kunnskap gjennom læring, må vi trives. Det betyr at vi skal jobbe for at vi skal møte hver enkelt elev med respekt og omsorg. Alle elever har krav på en trygg skolehverdag!

Vi ønsker også at de ansatte skal trives og lære, derfor arbeider vi for at respekten skal gå begge veier.

Hvordan gjør vi det? er essensen og plattformen i praksisen vår. Utviklet over år med skoleutvikling basert på forskning. Den er også basert på § 9 i Opplæringsloven som pålegger oss å drive et systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og trygghet for elevene.

Plattformen skal legges frem for personalet og tas opp i samarbeidsorganene (fellesmøte for pedagogisk personale, elevråd, SU/SMU og FAU) ved skolen hvert år. Den blir presentert for personalet ved skolestart, og behandles i rådsorganene i løpet av året. Personalet forplikter seg på innholdet som skal benyttes i hverdagen. Den blir evaluert av personalet ved skoleslutt og revidert ved behov.

Vi er avhengig av at alle samarbeider og gjør sitt for at dette skal være en plattform som blir brukt og utviklet videre!

Slik utvikler vi oss og gjør skolen vår til et sted for læring, trivsel og trygghet.

Back to top