Elever har rett til gratis skoleskyss etter bestemte kriterier.


Avstand

  • elever på 1. årstrinn som bor mer enn 2 km fra skolen
  • elever på 2.-10.trinn som bor mer enn 4 km fra skolen
  • elever i videregående som bor mer enn 6 km fra skolen

Funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom

  • elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss

Farlig skolevei

  • Elever kan ha rett til skoleskyss på grunn av farlig skolevei. Askøy kommune har definert strekninger som blir vurdert som farlige og som gir rett til skoleskyss. Her gis elevene rett uten søknad og enkeltvedtak. Elever kan i tillegg søke om rett til skyss utenom disse strekningene. Begrunnet søknad sendes skolen.


SFO

Retten til skoleskyss gjelder bare mellom hjemmet og skolen. Barn i skolefritidsordningen (SFO) har etter opplæringslova § 13-7 ikke rett til særskilt skyss.


Elevens bosted

Folkeregistrert adresse

Eleven sin folkeregistrerte adresse blir regnet som elevens hjem i henhold til opplæringsloven.

Delt bosted

Ved delt bosted har eleven rett til gratis skoleskyss fra begge foreldrene til og fra skolen når vilkårene for gratis skoleskyss er til stede. Et barn har delt bosted når det bor tilnærmet like mye på begge steder. Et barn med "vanlig" samværsavtale etter barneloven har ikke delt bosted. Dokumentasjon på delt bosted må fremlegges for skolen.


Lover og nettressurser


Kontaktopplysninger

Back to top