Elever har rett til gratis skoleskyss etter bestemte kriterier.


Avstand

  • elever på 1. årstrinn som bor mer enn 2 km fra skolen
  • elever på 2.-10.trinn som bor mer enn 4 km fra skolen
  • elever i videregående som bor mer enn 6 km fra skolen

Funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom

  • elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss

Andre grunnlag

  • for elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei kan søknad sendes til skolen

Skolen fatter vedtak om skyss på grunn av farlig skolevei etter dialog med fagavdeling og andre faginstanser. Rett til skoleskyss er en individuell rett. Avgjørelsen om en elev har rett til skyss er derfor et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.


SFO

Retten til skoleskyss gjelder bare mellom hjemmet og skolen. Barn i skolefritidsordningen (SFO) har etter opplæringslova § 13-7 ikke rett til særskilt skyss.


Elevens bosted

Folkeregistrert adresse

Eleven sin folkeregistrerte adresse blir regnet som elevens hjem i henhold til opplæringsloven.

Delt bosted

Ved delt bosted har eleven rett til gratis skoleskyss fra begge foreldrene til og fra skolen når vilkårene for gratis skoleskyss er til stede. Et barn har delt bosted når det bor tilnærmet like mye på begge steder. Et barn med "vanlig" samværsavtale etter barneloven har ikke delt bosted. Dokumentasjon på delt bosted må fremlegges for skolen.


Lover og nettressurser


Kontaktopplysninger

Back to top