Avdelinger og kontaktinformasjon

Kommunaldirektør | Barnehage | Familie og inkludering | Helse og omsorg | Kultur og idrett | Plan og bygg | Samfunnsmedisin | Skole | Stab | Teknisk |

Vår visjon og verdier

Hvem er kommunedirektør? | Hvilke oppgaver har en kommunedirektør| Om delegasjon av myndighet fra kommunedirektør til sektorsjef

Barnehageadministrasjonen | Kommunale barnehager | Private barnehager

Barnevern | Familiehelsetjenesten | Flykningetjenesten | NAV Askøy | Rus og psykisk helse

Fysio-/ ergoterapi- og servicetjenesten | Hjemmebaserte tjenester | Sykehjem | Kreftsykepleie | Frisklivssentralen

Kultur | Idrett | Kulturskolen | Biblioteket | |Museum | Frivilligsentralen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Byggesak og private planer | Oppmåling | Plan og utvikling

Folkehelse | Legetjenesten | Miljørettet helsevern

Askøy voksenopplæringssenter | Barneskoler | Tospråklige lærere | Ungdomsskoler | 

Ansvarsområdet omfatter alle sentrale stabs- og støttefunksjoner 

Avdeling og kontaktinformasjon | Askøy brann og redning | Eiendomsavdelingen | Samferdsel | Vann og avløp

Back to top