Familie og inkludering

Barnevern | Familiehelsetjenesten | Flykningetjenesten | NAV Askøy | Rus og psykisk helse

Origo Askøy er kommunens lavterskelttilbud innen foreldreveiledning, livsmestring, psykisk helse og rus.

Vi er her for å skape faglig, individuelle og trygge rammer i svangerskapet og hjelper til med råd for fødsel, barseltid og amming.

Familiehelsetjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge.

Flyktningtjenesten har hovedansvar for å koordinere tiltak for nyankomne flyktninger som bosettes i kommunen.

Barnevernet bistår barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter.

Oppfølging og tiltak | Service og arbeid

Back to top