Avdelingens ansvarsområder

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens lovpålagte sakkyndige instans, jfr.

Opplæringsloven § 5.6 og Barnehageloven § 34, og er ansvarlig for å utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever dette.

PP-tjenesten skal bistå og hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de tilrettelegger for barn, elever og voksne med særskilte behov. PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging,slik at vi bidrar til et høyt faglig nivå og god kvalitet i barnehage og skole, samt bidrar til forebygging av fravær og frafall i skole, jfr. mål og strategier i plan for ”den unge øyen”.

PPT består av 16 årsverk: 1 leder, 1 konsulent og 14 pedagogisk psykologisk rådgivere. 

 

PPT Askøy har som mål, med bakgrunn i egen virksomhetsplan for 2021-2024, å bidra til:

 • tidlig innsats overfor barn, unge og voksne med særskilte behov.

 • inkludering av barn og unge med særskilte behov. 

 • kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehage og skole

 • å styrke det ordinære tilbudet i barnehage og skole, slik at barn og unge kan ivaretas innenfor ordinær tilpasning

 • at barn og unge får påvirke egen hverdag og eget tilbud i barnehage og skole


Hvordan arbeider vi i PPT Askøy?

 • PPT har faste månedlige samarbeidsdager med alle barnehager og skoler i kommunen, her drøfter vi blant annet tiltak i forhold til barn og elever, hvor vi bruker SIKT-modellen (Systematisk innsikt i kontekst og tanker). 

 • Tiltakene kan være innenfor det ordinære opplæringstilbudet. 

 • Har du et barn som ikke har eller kan få utbytte av barnehagetilbudet/opplæringstilbudet i grunnskolen, kan han/hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. 

 • PPT jobber også med Voksenopplæringen i kommunen knyttet til voksne som har behov for opplæring på grunnskolens område.  

 • Vi samarbeider også med andre tjenester i kommunen, blant annet avdelinger i ORIGO, Helsesykepleiertjenesten, Barneverntjenesten m.fl. 

 • Eksternt samarbeider PPT Askøy blant annet med spesialisthelsetjenesten (BUP), Habiliteringstjenesten (HABU), Statped Vest og andre PP-kontorer i regionen.

 

SIKT- modellen

SIKT modellen benyttes primært i samarbeidet med/og i drøftinger med bhg/skole, der modellens ulike elementer er av betydning for vårt vurderingsarbeid. 

 SIKT modell skole

 

Organisasjons-  og kompetanseutvikling 

 • LUP: Lærings- og Utviklingsstøttende Pedagogikk 
  • Målsettingen er å bidra til at alle skoler, via en utviklingsstøttende og helhetlig tilnærming, kan ivareta ulike behov blant mangfoldet av elever og samtidig skape større rom for læring. 
 • Nettverk for autisme
  • Dette er tilbud til personalet i  bhg/skoler i Askøy kommune. 
  • Her deltar årlig bhg/skoler i kommunen og får kompetanseheving via faglig påfyll/casedrøftinger.
 • Nettverk for Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Dette er tilbud til personalet i  bhg/skoler i Askøy kommune. 
  • Her deltar årlig bhg/skoler i kommunen og får kompetanseheving via faglig påfyll/casedrøftinger. 

I  tillegg til egne nettverk og LUP-prosjektet, deltar også PP-ansatte i ansvarsgrupper, ulike fora og nettverk på tvers av tjenester for barn og unge.

Sakkyndig vurdering

PP-tjenestens mandat er regulert i Opplæringslova § 5-6 og Barnehagelova § 33.

 • Barnehageloven og opplæringsloven forteller ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 
 • Det er ikke avgjørende med diagnose, og PPT må vurdere i hvert enkelt tilfelle barnets/elevens funksjonsnivå med tanke på tilfredsstillende opplæringsmuligheter. 
 • Barnehagen/skolens evne til å ivareta barnet/eleven innenfor det ordinære vil i de fleste tilfeller være avgjørende for hvorvidt barnet/eleven skal ha spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. 
  • Det er i denne sammenheng viktig at barnehage/skole har utarbeidet rutiner knyttet til bekymringsfasen, jfr. veileder for spesialundervisning/veileder for spesialpedagogisk hjelp (UDIR). 
 • PPT er også sakkyndig i forhold til tidlig eller utsatt skolestart. 
  • Søknad om utsatt/fremskutt skolestart sendes til Sektor skole v/fagsjef som på vegne av barnet/eleven sender forespørsel til PPT knyttet til sakkyndig uttale for utsatt/fremskutt skolestart.  

Barn/elever kan på et eller annet tidspunkt i utdannelsesløpet trenge ekstra hjelp og støtte i kortere eller lengre perioder, slik som for eksempel sosiale- og emosjonelle utfordringer, språk og kommunikasjonsvansker, psykososiale og atferdsrelaterte utfordringer, lærevansker/fagvansker, kognitive/funksjonsnedsettelser

PPT skal sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering etter:

 • § 31 i barnehageloven
 • § 5-1 for grunnskoleelever
 • § 4-2a for voksne

Elever over 15 år, foresatte, barnehager/skoler kan ta kontakt med PPT for råd og veiledning. Foreldre og elever over 15 år må gi et skriftlig samtykke skolen kan henvise til PPT.  Foreldre må gi et skriftlig samtykke før barnehagen kan henvise til PPT.  Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område kan også ta kontakt med PPT.

For hjelp i videregående skole, ta kontakt med OT/PPT Vestland , er du voksen i høyere utdanning med behov for lese/skrive utredning se informasjon på Dysleksi Norge - Høyere utdanning.

 


Henvisningsrutiner

 • Bhg/skole drøfter saken med fastkontakt(er) fra PPT i Ressursteam/på fastdag.
 • PPT gir råd/anbefaler tiltak for videre oppfølging innenfor det ordinære opplæringstilbudet eller anbefaler bhg/skole om å henvise til PPT for vurdering av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen/spesialundervisning i grunnskolen.
 • Bhg/skole gjennomfører relevant kartlegging i samarbeid med foresatte/barn/elever, og vurderer hvorvidt barnet/eleven kan få tilfredsstillende opplæring via det ordinære tilbudet. 
 • Dersom bhg/skole  vurderer at barnet/eleven har behov for særskilt tilrettelegging, fylles henvisningsskjema og pedagogisk rapport i samarbeid med foresatte (og elever over 15 år). 
 • PP-tjenesten gir melding til kommunen når saksbehandlingstid fører til at kommunen (dvs skolen ved rektor /Sektor bhg) ikke kan fatte enkeltvedtak innen én måned. Kommunen ved Rektor/Sektor bhg sender foreløpige svar til foreldrene.
 • PPT utarbeider sakkyndig vurdering og gir råd om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, ev. oppfølging innenfor det ordinære opplæringstilbudet i barnehage og skole. 
 • I utredningsarbeidet gjennomføres samtaler med barn/elever, i tillegg til foresatte og bhg/skole. 
 • I vurderingen tas foresatte, barnet/eleven, bhg/skolen med på råd i forhold til innhold i sakkyndig vurdering.  
 • Dersom foresatte for barn i førskolealder henviser på egenhånd, vil PPT måtte innhente dokumentasjon fra barnehagen, og utredning vil ta noe lengre tid.
 • Dersom foresatte for grunnskoleelever/ og elever over 15 år henviser på egenhånd, vil PPT måtte innhente dokumentasjon fra grunnskolen, og utredning vil ta noe lengre tid.  
 • Foresatte med hjemmeværende barn som ikke går i barnehage kan selv henvise til PPT, ev. i samarbeid med andre hjelpetjenester. 
 • Vi anbefaler alltid at bhg/skole og foresatte/elev over 15 år samarbeider om henvisning til PPT. 

Henvisningsrutine for voksne som har behov for spesialundervisning på grunnskolens område

 • Voksenopplæringen sender henvisningsskjema og pedagogisk rapport til PPT etter drøfting med fastkontakt

 • PPT utarbeider sakkyndig vurdering og gir råd om spesialundervisning på grunnskolens område, ev. oppfølging innenfor det ordinære opplæringstilbudet i grunnskolen.

 • Det gjennomføres samtale, ev. kartlegging av den voksne samt samtale med lærer på Voksenopplæringen

 

Kontaktinformasjon 

Leder: Jan H. Heggertveit  

 • Telefon: 404 07 856 / 404 21 500
 • PPT Ekspedisjon: 404 07 856  mandag til fredag fra 09:00-11:00 og 12:00-14:00.
 • Du kan også nå oss på e-post:
 • Besøksadresse: Florvågveien 6, 5300 Kleppestø
 • Postadresse: Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø - husk å merke konvolutt med "Askøy PPT".

 


Skjema og dokumenter

 • Alle kommunale barnehager og skoler i Askøy kommune har tilgang til henvisningsskjema og pedagogisk rapport, via kommunens kvalitetssystem. 
 • Er du foresatt som ønsker å henvise eller ansatt i privat skole i andre kommuner/privat barnehage i Askøy kommune kan du få tilsendt skjema på forespørsel til

 

Back to top