Samfunnsmedisin

Folkehelse | Legetjenesten | Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver.

Legetjenester | Legevakt | Smittevern | Smittevern | Forebyggende medisinsk beredskap |

Hvem er Askøy legevaktsentral

Ansvar for helsestasjonsleger, sykehjemsleger, sykehjemsoverlege, legevaktleger, smittevernlege og medisinskfaglige rådgivere for akuttmedisin

Miljørettet helsevern | Radonmåling

Back to top