Samfunnsmedisin

Folkehelse | Legetjenesten | Miljørettet helsevern

Legetjenester | Miljørettet helsevern | Smittevern | Forebyggende medisinsk beredskap | Folkehelsearbeid

Ansvar for helsestasjonsleger, sykehjemsleger, sykehjemsoverlege, legevaktleger, smittevernlege og medisinskfaglige rådgivere for akuttmedisin

Koordinerer innsats for å bedre og fremme befolkningens helse

Miljørettet helsevern | Tilsyn med avløp | Radonmåling

Back to top