Hva er miljørettet helsevern?

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det kan være fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern handler også om å fremme helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen gjennom Folkehelseloven kapittel 3.

Les mer om miljørettet helsevern på helsedirektoratets nettsider


Hva gjør vi?

Avdeling for miljørettet helsevern er organisert i to fagområder: miljørettet helsevern og tilsyn med avløp.

Fagområdet miljørettet helsevern jobber bl.a. med:
• Tilsyn og godkjenning av barnehager og skoler og en rekke andre virksomhetstyper.
• Rådgivning og veiledning i tema der faktorer i miljøet kan påvirke helsa.
• Uttalelser i plan- og byggesaker.
• Behandling av klagesaker (støy, lukt, avfall, forurensning o.l.) etter Forskrift om miljørettet helsevern.

Fagområde tilsyn med avløp er lokal forurensningsmyndighet for avløpsanlegg, og skal bl.a. føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak etter forurensningsforskriftens kapittel 12 om mindre avløpsanlegg og kapittel 13 om avløpsvann fra mindre tettbebyggelse, følges.

Tilsammen skal vi skal sikre et godt og helsemessig trygt miljø for innbyggerne, samt forebygge og begrense forurensning fra avløpsanlegg.

Arbeidsoppgavene er tverrfaglige og omfatter saks- og klagebehandling, veiledning og informasjon til enkeltpersoner, virksomheter og befolkningen generelt. Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig.


Tilbud og tjenester

Folkehelse - omgivelseshygiene

Forurensningsloven - Tilsyn med avløp


Ledelse

Leder - Bengt Åge Sørby Borge

Mobil:970 51 884

E-post::


Gebyrsatser


Lenker


Ledige stillinger

Back to top