Rådmann Eystein Venneslan

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen.


Stillingsbeskrivelse

Her er hva Kommunelovens § 23 sier om kommunedirektørens oppgaver som leder for den samlede kommunale administrasjonen:

  • Kommunedirektøren har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den lovfestede / vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret fastsetter.

  • Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

  • Kommunedirektøren har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale organer med unntak av kontrollutvalget.

Hva kan delegeres frakommunedirektør til sektorsjef?

pdf Delegasjon av myndihet frakommunedirektør til sektorsjef (211 KB)

Følgende delegasjon gjelder frakommunedirektøren til henholdsvis teknisk sjef og plan- og
bygningssjef:

pdf Presisering av ansvarsområde mellom Teknisk og Plan og bygg (175 KB)


Kontaktopplysninger

Telefon: 56 15 80 00

e-post

Back to top