Askøy kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.

For å kunne utøve myndighet og tilby deg gode tjenester, må vi ofte behandle opplysninger om deg elektronisk eller i et register. Her beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva som er formålet, hvilke rettigheter du har og annet.


Grunnprinsipper

Grunnleggende prinsipper som gjelder for hvordan vi håndterer dine personopplysninger er at det skal være 

  • lovlig, rettferdig, korrekt og med åpenhet
  • konfidensielt, vernet mot utilsiktet endring og være tilgjengelige

  • være samlet inn til bestemte formål og ikke senere bli brukt på en måte som er i strid med dette 

  • kun blir benyttet for det konkrete formålet, og ikke lagret lenger det som er nødvendig eller pålagt 

  • være oppdaterte

Forslag til videre lesning: Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 5


Formål

Formålene med behandlingen er å tilby deg offentlige tjenester eller utføre lovpålagte oppgaver.

Grunnlaget for at vi kan behandle personopplysningene dine

For at vi skal kunne behandle opplysninger om deg må vi ha et rettslig grunnlag. Det kan for eksempel være at du har gitt oss samtykke til å håndtere personopplysningene eller vi skal oppfylle en avtale med deg. Det kan også være nødvendig for at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse eller utøve offentlig myndighet.

Dersom behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke det tilbake når som helst.

Er det for å oppfylle en rettslig forpliktelse, kan du i visse tilfeller protestere mot behandlingen.

Noen ganger er det også et lovfestet eller avtalefestet krav om at dine personopplysninger må gis.

Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 6 – 11 og 21 gir utfyllende informasjon.


Innsyn

Som hovedregel har du rett til innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg. Du har også krav på å få informasjon om behandlingen.

For å få innsyn må du kontakte tjenesten eller enheten som utfører behandlingen. Du kan be om få en kopi av opplysningene som er registrert.

Du kan lese mer om dette i Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 15.

Rett til å få korrigert uriktige personopplysninger

Dersom våre opplysninger om deg ikke er riktige, har du også rett til å få korrigert disse. Det gjelder også dersom vi ikke har fullstendige opplysninger om deg.

Fremgangsmåten er den samme som for innsyn.

Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 16 har nærmere regler for dette.


Rett til begrenset behandling

I visse tilfeller kan du også kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Dette kan for eksempel skyldes at du mener at personopplysningene dine ikke riktige og det vil ta tid å vurdere dette.

Du kan da kontakte tjenesten eller den aktuelle enheten.

Det vises ellers til personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 18.


Dataportabilitet

For enkelte behandlinger kan du ha rett til såkalt dataportabilitet. Det vil si at du kan kreve å få overført personopplysningene fra oss og til noen andre. Denne rettigheten har likevel flere unntak. Retten gjelder blant annet ikke dersom vi behandler personopplysningene dine for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller vi utøver offentlig myndighet.

Regler om dette finnes i personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 20.


Rett til å få slettet personopplysninger

Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv. Denne rettigheten har imidlertid også unntak. For eksempel gjelder den ikke for opplysninger som er arkivpliktige eller er nødvendige for å kunne kreve eller forsvare rettskrav.

Det vises ellers til personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 17 og arkivregelverket.


Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Ved enkelte anledninger blir dine personopplysninger formidlet til andre. Det kan være samarbeidsorgan (for eksempel NAV og Husbanken) eller andre som vi har plikt til å gi informasjon til. Det kan eksempelvis også være driftsleverandører eller andre som må utføre sine oppgaver og har tilgang til dine opplysninger.

Askøy kommune vil i slike tilfeller alltid forsikre seg om at utvekslingen er basert på lovlig grunnlag, at taushetspliktbestemmelser overholdes og at eventuelle nødvendige avtaler blir inngått.

Opplysningene kan i forbindelse med dette også bli overført til land utenfor Europa.


Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling

Vi vil påse at dine personopplysninger er godt teknisk sikret. Vi vil også ta hensyn til den risikoen som behandlingen kan ha for deg. I tillegg vil vi gjennomføre andre tiltak for å nå de grunnprinsippene vi nevnte innledningsvis. Dersom noe går galt, vil vi også ha beredskapsplaner for dette.

Nevnte plikter fremgår av personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 24 og 25.


Informasjonskapsler

Våre nettsider bruker informasjonskapsler for å tilby deg tilpassede nettjenester og gi deg en god brukeropplevelse. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på maskinen din.

Les mer om hvilke informasjonskapsler vi bruker.


Personvernombud

Askøy kommune har et personvernombud. Ombudet skal bidra til at vi følger kravene i regelverket og være bindeledd mellom deg og kommunen dersom du behøver hjelp i forhold til dine rettigheter.

Du kan kontakte personvernombudet på telefon 55 56 96 96 eller epost: personvern(alfakrøll)askoy.kommune.no


Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger eller du mener behandlingen strider med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.


Kontaktopplysninger

Askøy kommune er behandlingsansvarlig og kan kontaktes via

E-post: postmottak(alfakrøll)askoy.kommune.no

Telefon: 56 15 80 00

Postadresse:  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Se også her for ytterligere kontaktdetaljer.

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Etter arkivloven er kommunen forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp.

Dette er en kortfattet personvernerklæring med hovedregler. Dersom det er motstrid mellom den og personvernlovgivningen eller annet regelverk, har sistnevnte forrang.

 

Back to top