Personvernombud


Bistand i spørsmål om personvern som gjelder kommunen

Personvernombudet i Askøy kommune skal sørge for at kommunen behandler personopplysninger i tråd med regelverk og god praksis. Ombudet bistår ansatte og innbyggere med personvernspørsmål.

Personopplysninger er all informasjon eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. All behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven. Denne loven skal ivareta ditt personvern gjennom å sette krav til hvordan slike opplysninger skal bli behandlet.

Datatilsynet har opprettet en ordning med personvernombud. Askøy kommune er omfattet av ordningen. Arbeidsoppgavene til personvernombudet er å øke intern bevissthet og kunnskap om personvern. Ombudet skal på en uavhengig måte vurdere om reglene i personopplysningsloven blir overholdt av Askøy kommune.

Personvernombudet i Askøy kommune er Kenneth Eidsvåg Oppedal.

Det er mulig å ta direkte kontakt med Personvernombud her:

E-post:

Telefon: 55 56 96 96

Internt i kommunen har vi opprettet en egen personverngruppe. Denne kan nås på epost


Personvernombudet skal:

  • Bistå alle som er registrert med å ivareta rettighetene sine
  • Se til at behandling av personopplysninger blir meldt til ombudet
  • Føre oversikt over behandlingen av slike opplysninger
  • Se til at de som behandler personopplysninger har system for internkontroll
  • Påpeke brudd på loven overfor dem som behandler personopplysninger
  • Være kontaktperson for Datatilsynet

Rettigheter til innsyn

Alle innbyggere har visse rettigheter til innsyn i kommunens behandling av personopplysninger. De har rett til innsyn i generell informasjon og opplysningene som er registrert om dem. Ansatte har på samme måte rettigheter til innsyn om hva kommunen som arbeidsgiver har registrert om dem. For mindreårige og umyndige har foresatte eller verger etter omstendighetene rett til innsyn i registrerte opplysninger.

Den registrerte har også andre rettigheter etter loven, som f.eks. retten til å rette eller supplere opplysninger.

Innbyggere og ansatte, som ønsker innsyn i behandling av personopplysninger i kommunen, kan kontakte tjenesten eller enheten som utfører behandlingen.

Andre spørsmål om personvern kan rettes til personvernombudet.


Kriterier og vilkår

Personvernombudet i Askøy kommune kan bare hjelpe med spørsmål som gjelder opplysninger registrert hos Askøy kommune.

Andre spørsmål må rettes til den virksomheten som har registrert personopplysningene eller Datatilsynet.


Lover og retningslinjer

Lover: Personopplysningsloven

Forskrifter: Forskrift om behandling av personopplysninger

Back to top