Om valgstyret

  • Valgstyret er et fast utvalg etter kommunelovens § 10.
  • Valgstyret består 5 medlemmer som velges av Kommunestyret for valgperioden.
  • Valgstyrets medlemmer skal velges blant Formannskapets faste medlemmer.
  • Ordfører skal være medlem og leder av valgstyret.

Arbeidsområde

  • Valgstyret skal behandle alle saker som er tillagt valgstyret i valgloven og delegasjonsvedtak fra kommunestyret, herunder:
  • Valg av stemmestyrer,
  • Endringer i stemmekretsinndelingen,
  • Alle enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning.
  • Valgstyret innstiller i valgsaker som etter loven skal behandles av Kommunestyret.

Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023


Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer


Kontakt avdelingen

Politisk sekretariat

Back to top