Om nemnda

  • Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode.
  • Kommunestyret velger medlemmene og varamedlemmer til nemnda, og blant medlemmene leder og nestleder.

Arbeidsområde

  • Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak som er gjort av en av kommunens avdelinger.
  • Klagenemnda er også klageorgan for enkeltvedtak fattet av administrasjonen i personalsaker.
  • Klagenemnda er også klageinstans etter kommunehelsetjenestelovens § 2-4.

Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023


Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer


Kontakt avdelingen

Politisk sekretariat

Back to top