Om nemnda

  • Formannskapet fungerer som valgnemnd.
  • Nemnda søker å klarlegge om forholdstallsvalg vil bli krevd (jf. kommuneloven § 35-4).
  • Nemnda skal, eventuelt etter prinsippet om fordeling av kandidater som ved forholdstallsvalg, fremme forslag om medlemmer til de nemnder kommunestyret skal velge, både kommunale og statlige.
  • Nemnda skal også foreslå personer til de øvrige valg og oppnevninger som kommunestyret skal foreta.
  • Nemnda skal likeledes fremme forslag på nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av kommunevalgperioden når dette er nødvendig

Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023


Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer


Kontakt avdelingen

Politisk sekretariat

Back to top