Om Kommunestyret

  • Kommunestyret er kommunens høyeste styringsorgan.
  • Kommunestyret består av 35 representanter og avgjør saker som gjelder hovedtrekkene i styringen av kommunen.
  • Kommunestyret vedtar budsjetter, langtidsplaner og andre saker av prinsipiell betydning for utviklingen av kommunen og tjenestene.
  • Kommunestyret ledes av ordfører.
  • Kommunestyret skal være en arena for fri politisk debatt og all virksomhet skal være av overordnet og ledende karakter.
  • Kommunestyrets fullmakter og oppgaver er beskrevet i delegasjonsreglementet.

Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023


Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer

Kommunestyrets medlemmer, møteplan og saksdokumenter


Kontakt avdelingen


Diagramsammensetning av kommunestyret 2019 - 2023 
Diagram som viser sammensetning av kommunestyret 2019 - 2023

 

Back to top