Om Administrasjonsutvalget

  • Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg opprettet med hjemmel i kommunelovens § 25.
  • Utvalgets formål er å sikre de ansatte medinnflytelse i saker av overordnet og prinsipiell karakter som angår forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og ansatte.
  • Utvalget består av 5 formannskapsmedlemmer som utgjør kommunens (arbeidsgiversidens) representanter og 3 tillitsvalgte.
  • De ansattes representanter pekes ut i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser.
  • Ordfører og varaordfører er leder og nestleder.
  • Utvalget har møter ved behov.

Arbeidsområde

  • Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.
  • Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.
  • Administrasjonsutvalget kan drøfte og evt. gi innstilling om overordnede, prinsipielle retningslinjer og tiltak innenfor det arbeidsgiverpolitiske området, samt om vesentlige organisatoriske endringer og andre forhold av stor betydning for de ansatte.
  • Uttalelser kan sendes tilbake til administrasjonen for oppfølgning, eller til formannskap og kommunestyre dersom saken skal avgjøres politisk.

Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023


Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer


Kontakt avdelingen

Politisk sekretariat

Back to top