Om utvalget

 • Utvalget har direkte innstillingsrett overfor Kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde.
 • Utvalget består av 11 representanter med varamedlemmer.
 • Utvalget behandler blant annet forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. På samme måte behandles forslag til årsmelding, kommuneplan, kommunal planstrategi, kommunedelplan, budsjettarbeid, overordnet beredskapsarbeid og næringssaker.
 • Utvalget leder skal være medlem av Formannskapet og nestleder skal komme fra et opposisjonsparti.
 • Utvalgets fullmakter og oppgaver er beskrevet i delegasjonsreglementet.
 • Utvalget behandler saker fra følgende tre fagavdelinger
   • Barnehage
   • Skole
   • Kultur og idrett
   • Dessuten saker som angår innvandrere og flyktninger som faller inn under saksområdet til utvalget.

  Noen av arbeidsoppgavene

   • Utvalgets oppgave er å forberede og innstille i saker som skal behandles i kommunestyret og sørge for politikkutforming innen sine respektive ansvarsområder.
   • Utvalgene skal påpeke hva det skal settes fokus på i perioden og hva ressursene innen ansvarsområdet skal disponeres til samt evaluere virksomheten.
   • Utvalgene har beslutningsmyndighet for alle politiske saker innen sitt område, med unntak av saker som behandles av formannskap eller kommunestyre.

  Delegasjonsreglementet


  Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer


  Kontakt avdelingen

Back to top