Om utvalget

 • Utvalget har direkte innstillingsrett overfor Kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde.
 • Utvalget består av 11 representanter med varamedlemmer.
 • Utvalget behandler blant annet forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. På samme måte behandles forslag til årsmelding, kommuneplan, kommunal planstrategi, kommunedelplan, budsjettarbeid, overordnet beredskapsarbeid og næringssaker.
 • Utvalget leder skal være medlem av Formannskapet og nestleder skal komme fra et opposisjonsparti.
 • Utvalgets fullmakter og oppgaver er beskrevet i delegasjonsreglementet.

Noen av arbeidsoppgavene

 • Utvalgets oppgave er å forberede og innstille i saker som skal behandles i kommunestyret og sørge for politikkutforming innen sine respektive ansvarsområder.
 • Utvalgene skal påpeke hva det skal settes fokus på i perioden og hva ressursene innen ansvarsområdet skal disponeres til samt evaluere virksomheten.
 • Utvalgene har beslutningsmyndighet for alle politiske saker innen sitt område, med unntak av saker som behandles av formannskap eller kommunestyre.
 • Utvalget behandler saker for følgende to fagavdelinger
   • Fagavdeling Areal og samfunn
   • Fagavdeling teknisk

Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023


Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer

Utvalg for teknikk og miljø (UTM) sine medlemmer, møteplan og saksdokumenter


Kontakt avdelingen

Politisk sekretariat

Back to top