Om Kontrollutvalget

 • Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 23-1 (Jamfør forskrift om kontrollutvalg og revisjon.)
 • Kommunestyret velger representanter til kontrollutvalget.
 • Utvalget har 5 medlemmer og minimum et av disse må være medlem av kommunestyret.
 • Leder for kontrollutvalget skal ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordfører.
 • Medlemmene og varamedlemmene kan ikke være representert i andre politiske utvalg.
 • Ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem eller varamedlem av andre kommunale nemnder, råd eller kommunale AS og ansatte i kommunen er utelukket fra valg.
 • Medlem i kontrollutvalget kan ikke ha ledende stilling, sitte i styre eller bedriftsforsamling i selskap som kommunen har eierskap i, eller ha styreverv i interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefelleskap.
 • Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer.
 • Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret.
 • Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, kan ikke legges til kommuneadministrasjonen, eller til revisjonen.

Oppgaver

 • Kontrollutvalget fører tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyret sine vegne.
 • Kontrollutvalget har som hovedformål å medvirke til en allmenn tillit i befolkningen, med hensyn til best mulig løsning av kommunale oppgaver.
 • Utvalget skal påse at den kommunale oppgaveløsningen er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
 • Utvalget skal også se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Revisjon

 • Askøy kommune har inngått avtale med Deloitte AS om levering av revisjonstjenester.
 • Revisjonstjenestene omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll i selskap som kommunen har eierinteresser i, og andre kontroll- og tilsynsoppgaver i regi av kontrollutvalget.

Sekretariat

 • Kommune kjøper sekretariats-tjenester til kontrollutvalget av Sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune.
 • Sekretariats-tjenestene omfatter blant annet saksforberedelse for kontrollutvalget, møteinnkalling og saksoppfølging etter møter. (Eksempel er føring av møteprotokoll og iverksetting av vedtak.)
 • Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget er direkte underlagt kontrollutvalget. De plikter å følge
  utvalget sine retningslinjer og pålegg.


 Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer

 • Kontrollutvalget har normalt seks ordinære møter i året.
 • Møtene er åpne for publikum.

Rapporter og årsmeldinger

Forvaltningsrapporter

2017 1 - Forvaltningsrevisjonsrapport tilpasset opplæring, spesialundervisning og samarbeid med PPT

2017 2 - Forvaltningsrevisjon, investeringsprosjekter vann og avløp

2018 1 Forvaltningsrevisjon saksforberedelse og vedtaksoppfølging

2019 1 Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen

2019 2 Forvaltningsrevisjon av utleie av kommunal eiendom til næringsformål

2020 1 Forvaltningsrevisjon trygt og godt skolemiljø

pdf 2021 Rapport forvaltningsrevisjon av bemanning og sykefravær (868 KB)


Årsmeldinger

2017 Årsmelding for kontrollutvalget i Askøy kommune 

2018 Årsmelding for kontrollutvalget i Askøy kommune

2019 Årsmelding for kontrollutvalget i Askøy kommune

pdf 2020 Årsmelding for kontrollutvalget i Askøy kommune (868 KB)

pdf 2021 Årsmelding for kontrollutvalget i Askøy kommune (1.03 MB)


Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023


Henvendelser til kontrollutvalget

Som innbygger i kommunen kan du henvende deg til kontrollutvalget dersom du har generelle innspill eller tips om mer konkrete og mulige kritikkverdige forhold som tema og områder for kontroll eller revisjon.

Det blir likevel gjort oppmerksom på at det i hovedsak er utenfor kontrollutvalget sitt mandat og reglement å behandle henvendinger som bl.a. gjelder enkeltsaker, klagesaker, saker som er til behandling i rettsapparatet, uenighet i politiske vedtak eller varsel etter Arbeidsmiljøloven kap. 2a.

Vi gjør deg også oppmerksom på at kontrollutvalget kun har plikt til å behandle de sakene som kommunestyret ber de om, eller der det går frem av kommuneloven kapittel 23 og 24. Når det gjelder henvendinger fra andre enn kommunestyret, må kontrollutvalget selv vurdere om de vil prioritere å se nærmere på det henvendingen tar opp.

Vi gjør også oppmerksom på at kontrollutvalget ikke er et forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Personer som henvender seg til kontrollutvalget er
ikke å regne som part i en eventuell påfølgende kontrollsak. Det vil derfor ikke være klagerett på vedtak gjort av kontrollutvalget, eller andre partsrettigheter etter forvaltningsloven
§ 28 knyttet til vedtak gjort av utvalget.

Henvendelser sendes på e-post til  


Nyttige lenker

Kontrollutvalgsboken

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

Norges kommunerevisorforbund (NKRF)

 

Back to top