Utvikling i antall årsverk og ytelser til ledende personer fremkommer under. Med ledende personer menes rådmann og ordfører. Videre fremkommer honorar for revisjonstjenester.

Note 2 - Ytelser til ledende personer og revisor

Tall i tusen
Utvikling i antall årsverk *)201520162017
Antall årsverk 1.500 1.552 1.621
Antall ansatte 1.863 1.921 1.973
Antall deltids-årsverk 631 644 678
Antall ansatte i deltidsstillinger 996 1.017 1.036
*) Eksklusiv kommunens lærlinger   
*) Oversikten er pr desember 2017 og omfatter også 41. 7 årsverk på 54 ansatte i lønnet foreldrepermisjon og det er trolig at et antall av disse er erstattet av vikar og derav blitt talt to ganger   
       
Rådmann  2016 2017
Lønn og annen godtgjørelse   1.749.296 1.549.969
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng   0 0
       
Ordfører  2016 2017
Lønn og annen godtgjørelse   916.048 923.075
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng   0 0
       
Varaordfører  2016 2017
Lønn og annen godtgjørelse   424.560 474.675
Lønn og annen godtgjørelse for verv i kommunal sammenheng   0 0
       
Revisjonstjenester  2016 2017
Regnskapsrevisjon   214.050 208.546
Forvaltningsrevisjon   254.550 515.912
Rådgivning   43.702 23.857
Sum   512.302 748.315

 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017

Back to top