Garantiansvaret omfatter garantier for ansattes lån og øvrige garantier som kommunen har ansvar for. Eventuelle tap på garantier eller innfrielse av garantier redegjøres for nedenfor. samt eventuelle virkninger på senere års budsjett og regnskap.

 

Note 9 - Garantiansvar

Tall i hele tusen kroner
Garanti gitt tilOpprinnelig garantiansvarGarantiansvar per 31.12.17Utløper
NORGES KOMMUNALBANK   
Follese Fotballklubb 6.820 639 2024
Ask bo- og omsorgssenter 36.000 24.480 2034
Askøy kirkelige fellesråd 7.100 4.969 2038
Askøy kirkelige fellesråd 4.353 2.101 2028
Askøy kirkelige fellesråd 32.450 28.517 2046
Askøy Produkter AS (Trigger Jobb AS) 22.500 20.852 2051
Askøy Fotballklubb 1.970 337 2021
Askøy Fotballklubb 20.900 18.350 2036
NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus 65.000 41.963 2040
NORDEA   
Askøy Bowlingklubb 1.200 441 2024
DEN NORSKE STATS HUSBANK   
Boliglån 485 116 2021
Strusshamn bh (før: Foreldrelaget barnehage Askøy BA) 4.090 1.125 2026
Lillebror barnehage (Knerten Krokås barnehage AS) 5.500 2.429 2031
Knerten Krokås Barnehage (Knerten Krokås barnehage AS) 13.850 4.000 2040
KLP KOMMUNEKREDITT   
Ask bo- og omsorgssenter. stiftelsen 5.000 2.400 2023
Askøy kirkelige fellesråd 16.430 12.095 2037
Nordsiden IL Askøy 2.800 1.633 2026
Bergenområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) 250.000 15.658 2051
SOSIALKONTORET   
Garantier depositum . 22 stykk   450  
Sum garantiansvar per 31.12.17 496.448 182.553  
Garantier for Lillebror og Knerten barnehage er under avklaring som følge av eierskifte.   

 

10. Andre vesentlige forpliktelser


Askøy kommune har ikke langsiktige forpliktelser utover langsiktig gjeld som er av vesentlig betydning for driftsregnskapet.


 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top