Arbeidskapitalen til kommunen viser hvor likvid kommunen er. Videre uttrykker endringen i arbeidskapital utviklingen i kommunen sin betalingsevne. Utgangspunktet er balanseregnskapet og endringen av arbeids-kapitalen som består av omløpsmidler minus kortsiktig gjeld i regnskapsperioden. korrigert for ubrukte låne-midler i tilsvarende periode. Tilsvarende finner man endringen av arbeidskapitalen ved å se på anskaffelses og anvendelse av midler i drift- og investeringsregnskap.

 

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Tall i tusen
KontoBalanseregnskap12/31/201612/31/2017Endring
2. 1. Omløpsmidler 1.004.011 834.616  
2. 3. Kortsiktig gjeld 260.391 296.725  
  Arbeidskapital 743.620 537.891 -205.729
Drifts- og investeringsregnskap   Beløp Sum
Anskaffelse av midler        
  Inntekter driftsregnskap   2.139.160  
  Inntekter investeringsregnskap   58.224  
  Innbetaling ved eksterne finanstransaksjoner   385.394  
Sum anskaffelse av midler    2.582.777 2.582.777
         
Anvendelse av midler        
  Utgifter driftsregnskap   1.968.829  
  Utgifter investeringsregnskap   326.103  
  Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner   244.978  
Sum anvendelse av midler    2.539.910 2.539.910
Anskaffelse - anvendelse av midler    42.867
         
 Endring ubrukte lånemidler      
2. 9. IB konto   466.249  
2. 9. UB konto   217.653  
Endring ubrukte lånemidler    -248.596 -248.596
*) Økning fremgår som (+). og reduksjon fremgår som (-).    
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap    -205.729
Differanse endring arbeidskapital balanse og drifts-/investeringsregnskap    -0

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017

Back to top