Oversikt som viser årets og tidligere års utgifter knyttet til investeringer. samt vedtatte utgiftsrammer for større investeringsprosjekter.

Note 16 - Investeringsoversikt

Tall i hele tusen
InvesteringOppstartsårForventet ferdigstillingUtgifter i årUtgifter foregående årSum utgifter
9     67 98 165
1102 IKT - Tjenester årlig årlig 6.924 21.469 28.392
1118 Oppgradering Agresso 5. 5 2008 2017 710 7.217 7.927
1122 E-kommunestrategi årlig årlig 93 -93 0
1124 E-kommune - Ny nettportal årlig årlig 72 572 644
1127 E-kommune - Nytt sak-arkiv system årlig årlig 1.236 5.782 7.018
1128 E-kommune - Kvalitetssystem årlig årlig 151 342 493
1138 E-kommune - Diverse årlig årlig 84 489 573
1139 E-kommune - Kartportal årlig årlig 64 259 323
1142 Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14 2016 2017 1.078 2.482 3.560
1146 E-kommune - e-handelsløsning 2016 2017 154 717 871
2119 Elevrettet inventar/utstyr 2011 2018 1.568 6.426 7.993
2125 Utbygging Kleppestø ungdomsskole. 2012 2015 5.178 281.690 286.867
2126 Utbygging Fauskanger skole 2012 2014 364 177.793 178.157
2128 Skogstunet skole 2013 2025 232 7.401 7.634
2129 Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler ( fra 2017) 2017 2019 0 0 0
2131 Helseverngodkjenning skoler 2012 2014 1.945 1.780 3.725
2139 Florvåg skole K-sak 77/10 2013 2023 5 20.914 20.919
2140 Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14 2013 2020 84.769 33.182 117.952
2145 PC og smartboard - økning i pc-tetthet 2014 2015 0 19.119 19.119
2146 Lekeapparat skoler og barnehager. Fornying 2014 2018 1.065 3.218 4.283
2149 Brakker Florvåg skole Budsjett 13 2013 2016 0 11.387 11.387
2151 Midlertidig klasserom Kleppestø barneskole 2015 2015 2 16.564 16.566
2152 Midlertidig klasserom Hanøy skole 2016 2016 244 12.966 13.210
2153 Hanøy skole - utbygging 2. par 2014 2020 463 24.820 25.283
2156 Kleppestø barneskole - utbygging til 3. parallell 2014 2020 78.849 43.765 122.613
2157 Elev-PCer årlig årlig 1.548 5.147 6.696
2158 Haugland skole utredning F-sak 20/14 2014 2026 205 812 1.017
2162 Erdal barneskole K-sak 131/14 2017 2022 56 7 63
2163 Erdal barneskole tomt K-sak 131/14 2012 2022 0 4.024 4.024
2164 Kleppe skole nybygg K-sak 131/14 2015 2023 0 0 0
2166 Oppgradering Strusshamn skole (SFO) 2016 2017 3 1.520 1.524
2231 Ny barnehage Ravnanger Hanøy 2016 2023 71 448 519
2236 Kjøp av eksisterende barnehage (2017) 2017 2017 0 0 0
2505 Kjøkken i shoddien K- sak 180/15 2016 2017 1.228 391 1.619
2506 Fargeriet Strusshamn kultursenter 2013 2016 2.926 3.914 6.840
2532 Ravnanger idrettspark tribune NM friidrett 2010 2014 25 3.140 3.166
2533 Lysløype Herdla fort 2014 2015 0 694 694
2535 Lysløype 2010 2020 1.407 38 1.445
2545 Forprosjekt idrettsanlegg Myrane 2015 2025 68 286 354
2546 DETALJREGULERINGSPLAN MYRANEOMRÅDET 2007 2014 0 1.207 1.207
2547 Innløsning idrettsanlegg 2011 2020 2.500 8.000 10.500
2548 Kulturminner 2013 2018 280 0 280
2550 Myraneplan (2017) 2017 2025 190 172 362
3323 Tveit omsorgsboliger oppgradere 2012 2017 9 26.994 27.002
3334 Innbygging vaktrom Kleppestø sykehjem K- sak 180/15 2017 2018 363 437 800
3362 Miljøsanering Frudalen 2015 2017 2 2.103 2.105
3364 Medisinsk utstyr biler hjemmebaserte tjenester K-sak 131/14 2015 2018 36 343 379
3365 Utstyr helse og omsorg Kleppestø sykehjem K-sak 131/14 2012 2015 159 862 1.021
3366 Ombygging Helsetunet til felles helsestasjon (B-16) 2016 2018 10.585 1.629 12.214
3367 Ombygging legekontor fra helsestasjon (2017) 2017 2018 137 0 137
3368 Tjenestelokaler barn og familie (tidligere omsorgsbolig 2 etasje) 2017 2018 204 0 204
4100 Eiendomsinngrep 2013 2014 393 12.104 12.498
4102 Kjøp av Shell Skarholmen 2013 2014 0 28.055 28.055
4110 Utvikling Kleppestø sentrum 2007 2017 1.214 12.804 14.017
4113 Områdeplan Ravnanger ikke startet   0 0 0
4120 SD-anlegg kommunale bygg 2016 2017 376 1.433 1.809
4129 Brannsikkerhet kommunale bygg-2005 årlig årlig 108 10.126 10.234
4138 Parkering Herdla 2008 2014 491 8.635 9.126
4164 Sprinkling Fromreide eldresenter 2015 2017 1.032 3.110 4.142
4172 Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13 2011 2017 6.564 12.340 18.904
4174 Kjøp av ytterligere i Myrane helsetunområde (2017) ikke startet   37 0 37
4184 Salgsinntekter 2013 2016 0 2.199 2.199
4186 Herdla fort. utvikling og museum 2014 2017 21.374 2.483 23.857
4208 Regulering prosjektering kommunal vei Follese (2017) 2017   0 0 0
4218 Trafikksikring årlig årlig 3.131 30.018 33.149
4227 Veg Skogstunet skole 2014   27 127 154
4239 Utskifting veilys (2016-2019) 2016 2019 1.876 974 2.850
4244 Utfylling Kleppestø. Parkering rådhuset.se prosjekt nr.4170 2011 2017 221 15.873 16.094
4261 Adkomstveg friluftsområdet på Strømsnes 2011 2018 13 908 921
4264 Beredskapskai Mjølkeviksvarden prosjektering (2017) 2017   652 0 652
4265 Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017) 2017 2017 4.291 0 4.291
4305 Opprydding Kollevåg 2 2009   0 6.717 6.717
4401 Demninger i Askevann 2014   2.127 50.747 52.875
4410 Askevann. klausul. 2012 2014 2.703 14.697 17.400
4425 Stongafjellet Høydebasseng 2013 2017 1.121 3.883 5.004
4454 V Hl. vannbehandling og høydebasseng Åsebø 2001   302 3.451 3.752
4490 V Fornying ledningsanlegg årlig   208 20.167 20.375
4491 VA Hop-Strømsnes-Ask 2012 2019 171 21.424 21.594
4495 Nordre Erdal - Vardane 2006 2017 58 8.551 8.609
4528 VA hovedledning Kleppe. Kleppestø og Florvåg årlig   15 110.264 110.279
4531 VA Slettebrekka. Follese 2006   1.191 6.797 7.989
4532 Vannledning Strusshamn Stongafjellet 2011   27 8.008 8.034
4610 SAHARA 2012   1.593 6.240 7.833
4663 Renseanlegg Hanøytangen 2014   8.947 14.847 23.795
4701 Askevann avklares i konseptvalg   0 0 0
4702 Høydebasseng vann avklares i konseptvalg   97 0 97
4703 VA Askøy sør trase vest avklares i konseptvalg   0 0 0
4704 VA Askøy sør trase midt avklares i konseptvalg   0 0 0
4705 VA Askøy sør trase øst avklares i konseptvalg   0 0 0
4706 VA Askøy sør andre VA tiltak avklares i konseptvalg   18 0 18
4707 SAHARA avklares i konseptvalg   0 0 0
4708 VA Askøy nord avklares i konseptvalg   0 0 0
4909 Ny brannbil 2014/ -15 2014 2017 91 4.132 4.223
4915 Lastebil med kran (2017) 2017 2018 1 0 1
4916 Gravemaskin 7. 5 tonn (2017) 2017 2018 1.259 0 1.259
4917 Hjullaster kompaktlaster (2017) 2017 2018 0 0 0
4920 Kartfond 2008 årlig 0 170 170
4930 Ny brannstasjon 2014 - inventar og utstyr 2009 2017 115 1.730 1.845
5510 Overføring kirkeformål årlig årlig 4.000 54.800 58.800
6090 Sprinkling Flagget 2010 2017 5 2.448 2.453
6199 Samlepost kjøp enkelteiendommer årlig årlig 5.292 36.920 42.213
114502 Flytting kundetorg fra senteret 2009 2017 348 1.971 2.320
212901 Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler BO jf prosjekt 2129 404 0 404
212902 Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler SR jf prosjekt 2129 638 0 638
215201 Flytting voksenopplæringen jf prosjekt 2152 954 8.773 9.727
215601 Kleppestø barneskole infrastruktur jf prosjekt 2156 3.041 367 3.408
216201 Erdal Barneskole Skisse og konsept jf prosjekt 2162 1.443 0 1.443
250601 Infrastruktur parkering Fargeriet jf prosjekt 2506 1.113 276 1.389
440101 Bygging Østdammen jf prosjekt 4401 5.238 11.470 16.708
461001 SAHARA forprosjekt jf prosjekt 4610 179 1.958 2.137
461003 SAHARA byggherrerådgivning jf prosjekt 4610 632 342 975
470101 Askevann vannbehandlingsanlegg jf prosjekt 4701 4 0 4
470102 Klausulering innløsning jf prosjekt 4701 4.593 0 4.593
470106 Vannbehandlingsanlegg - Hanevik jf prosjekt 4701 62 0 62
470110 Åsebø - Revura jf prosjekt 4701 786 0 786
470207 Dyrdalsfjellet høydebasseng jf prosjekt 4702 6.261 0 6.261
470209 Lønvarden høydebasseng (2000 m3) jf prosjekt 4702 3.450 91 3.542
470211 Steinrusten høydebasseng jf prosjekt 4702 600 0 600
470301 Sanering Hetlevik Basneset jf prosjekt 4703 346 0 346
470303 FV 212 Slettebrekka - Lindhaugen jf prosjekt 4703 10.882 0 10.882
470503 RV 563 Hop - Erdal jf prosjekt 4705 1.598 0 1.598
470602 VA anlegg Listerholene og Tøssedalen jf prosjekt 4706 8.815 0 8.815
470606 VA anlegg Nygjerdet jf prosjekt 4706 62 0 62
71201703 Vedlikehold 2017 Simon jf prosjekt 2129 41 0 41
Sum investeringer     329.949 1.304.959 1.634.908

 

 

Back to top