Generelt om pensjonsordningene i kommunen


Askøy kommune har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Storebrand, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK).

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Pensjonsforpliktelser-, midler og utgifter regnskapsføres i tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 13. Kommunens pensjonsforpliktelser ved regnskapsårets slutt føres opp under passiva i balanseregnskapet. Pensjonsmidler føres under aktiva. Pensjonspremie i løpet av året føres til utgift.

Netto pensjonskostnad


Tabellen viser årets beregnede pensjonskostnader. Årets pensjonskostnad er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året.

Note 3 - Netto pensjonskostnad

Tall i tusen
Netto pensjonskostnad i åretKLPSPKStorebrandSum
Nåverdi pensjonsopptjening i året 11.133 23.559 63.656 98.349
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 7.983 14.588 52.843 75.414
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -7.847 -10.898 -48.316 -67.061
Netto pensjonskostnad 11.269 27.249 68.184 106.702
         
Premieavvik        
Pensjonspremie til betaling i året 12.283 28.369 101.694 142.345
Administrasjonskostnad -804 -811 -21.893 -23.508
Avregning fra tidligere år 0 0 0 0
Premieavvik i året 209 309 11.617 12.135
Arbeidsgiveravgift premieavvik 29 44 1.638 1.711
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i året 238 353 13.255 13.846

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelse og beregnet akkumulert premieavvik 

Under framkommer balanseført premieavvik til framtidig amortisering. I tråd med endringene i regnskaps-forskriften fra 2011, er amortiseringstiden endret fra 15 år til 10 år. For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen etter tredje punktum hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling etter tredje punktum hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen.

Note 3 - Pensjonsforpliktelser - Amortisering av premieavvik

Tall i tusen
Amortisering av premieavvik tidligere årKLPSPKStorebrandSum
Akkumulert premieavvik per 31. 12. i fjor 4.821 2.227 96.685 103.733
Tidligere amortisert premieavvik       0
Premieavvik per 01.01. i år 4.821 2.227 96.685 103.733
Premieavvik i året 0 0 0 0
Amortisering i året av premieavvik tidligere år -568 -500 -14.832 -15.899
Premieavvik per 31. 12. i år 4.253 1.727 81.854 87.834
Arbeidsgiveravgift premieavvik 600 244 11.541 12.385
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 4.852 1.971 93.395 100.218

Under fremkommer balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Pensjonsforpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.

Note 3 - Balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

Tall i tusen
Balanse 31. 12KLPSPKStorebrandSum
Brutto bokført pensjonsforpliktelse 205.610 402.851 1.415.906 2.024.367
Estimat avvik pensjonsforpliktelser -5.015 -15.306 13.469 -6.852
Bokførte pensjonsmidler 186.013 284.165 1.140.225 1.610.404
Estimat avvik pensjonsmidler -2.052 -27.412 8.800 -20.664
Netto pensjonsforpliktelse 19.596 118.686 275.681 413.963
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 2.763 16.735 38.871 58.369

 

 

Beregningsforutsetninger

Beregningsforutsetningene er regulert i regnskapsforskriften § 13. 5

Note 3 - Beregningsforutsetninger

Tall i tusen
ForutsetningerKLPSPKStorebrand
Diskonteringsrente 4,00% 4,00% 4,00%
Lønnsvekst 2,97% 2,97% 2,97%
G-regulering 2,97% 2,97% 2,97%
Avkastning 4,50% 4,20% 4,50%
       
Bruk av premiefond i 2017 2.314   6.641
Disponibelt premiefond per 31.12.17 26   2.380

 


 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017

Back to top