13 - Strykninger

Det er ikke gjennomført strykninger ved avslutning av driftsregnskapet eller korrigeringer ved avslutning av investeringsregnskapet.


14 - Opplysninger om egenkapitalkontoene

Andre egenkapitalkonti enn det som fremkommer av avsetninger over (note 12)

 

Note 14 - Opplysninger om eigenkapitalkjelden

Tall i tusen kroner
Regnskapsmessig overskudd / udisponertDriftsregnskapetInvesteringsregnskapet
Regnskapsmessig mindreforbruk / udisponert pr. 01.01. 45.010 0
Årets regnskapsmessige mindreforbruk / udisponert 27.632 0
Bruk av tidligere års mindreforbruk / udisponert -45.010 0
Regnskapsmessig mindreforbruk / udisponert pr. 31. 12. 27.632 0
     
Regnskapsmessig underskudd / udekket Driftsregnskapet Investeringsregnskapet
Regnskapsmessig merforbruk / udekket pr. 01.01. 0 0
Årets regnskapsmessige merforbruk / udekket 0 0
Dekning av tidligere års merforbruk / udekket 0 0
Regnskapsmessig merforbruk / udekket pr. 31. 12. 0 0
     
Endring i regnskapsprinsipp Driftsregnskapet Investeringsregnskapet
Endring i regnskapsprinsipp pr. 01.01. 1.616 0
Årets endring i regnskapsprinsipp 0 0
Endring i regnskapsprinsipp pr. 31. 12. 12.616 02
     
Saldo regnskapsprinsippendringer gjelder toppfinansiering for ressurskrevende tjenester (2008).  

15 - Kapitalkontoen

Kapitalkontoen beskriver hvor mye kommunen har brukt av sin egenkapital til å finansiere anleggsmidler. Dette fremkommer som differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld justert for ubrukte lånemidler.

Kapitalkontoen

Tall i tusen kroner
Saldo 01.01.274.356
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)  
Aktivering av fast eiendom og anlegg 198.222
Endring anlegg under utførelse 100.735
Oppskrivning av fast eiendom og anlegg  
Aktivering av utstyr. maskiner og transportmidler 30.992
Kjøp av aksjer og andeler 639
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler 0
Avdrag på utlån 45.854
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse  
Avdrag på eksterne lån 98.282
Økning pensjonsmidler 117.992
Reduksjon pensjonsforpliktelser 0
   
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)  
Avgang fast eiendom og anlegg -1.351
Salg av tomt  
Av- og nedskrivning av varige driftsmidler -95.662
Tilbakeført aktivering 1.347
Avgang aksjer og andeler 0
Nedskrivning av aksjer og andeler 0
Mottatte avdrag på utlån -15.296
Sletting sosiallån/startlån 0
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse 0
Bruk av midler fra eksterne lån -316.884
Reduksjon pensjonsmidler 0
Økning pensjonsforpliktelser -119.906
Urealisert kurstap utenlandslån 0
Saldo 31. 12. 319.320

Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017

Back to top