Vi benytter følgende regnskapsprinsipper


Regnskapet til Askøy kommune utarbeides i tråd med regnskapsprinsipper som fremkommer av kommuneloven § 48, regnskapsforskriften § 7, samt god kommunal regnskapsskikk.

Som det fremkommer av forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 7, er all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet i drift- eller investeringsregnskapet (anordningsprinsippet). Det skal ikke forekomme regnskapsføring av tilgang og bruk av midler som bare føres i balanseregnskapet.

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er regnskapsført brutto, det vil si at det ikke er gjort fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene – og omvendt. Videre er de tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke. For utgifter og inntekter som enkeltvis ikke kan fastsettes eksakt for tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp. Justering i henhold til eksakt beløp foretas påfølgende år.

For lån er den delen av lånet som faktisk er brukt, som føres i investeringsregnskapet. Ubrukte lånemidler er registrert som memoria-post.

Klassifiseringa og vurderingsregler for anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld


I tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 8, er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen i balanseregnskapet. Eiendeler som ikke oppfyller kravet til varig eie eller bruk, klassifiseres som omløpsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og omløpsmidler til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp). Laveste verdis prinsipp fravikes i tilfeller hvor det er i tråd med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring.

Anleggsmidler med begrenset levetid, avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningsperioden er i tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 8 annet ledd. Avskriving starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk. Ved verdifall som ikke er forbigående, nedskrives anleggsmiddelet til virkelig verdi.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi.

Gjeld som er tatt opp med formål i tråd med kommunelov § 50 klassifiseres som langsiktig. Annen gjeld er kortsiktig. Langsiktig gjeld vurderes til opptakskost, og oppskrives ved varig økning i forpliktelsen. Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Dette fravikes i tilfeller hvor det er i tråd med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring. Hvor kortsiktig gjeld vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler, vurderes det til virkelig verdi.

Tap på fordringer


Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Det foretas årlig en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap foreligger.

Merverdiavgift


For tjenesteområdene vann, avløp, renovasjon og feiing benyttes regler i tråd med merverdiavgiftsloven. For øvrige tjenesteområder kreves merverdiavgiftskompensasjon.

Selvkostberegninger


Selvkost er fastsatt i tråd med retningslinjer av kommunal- og regiondepartementet som fremkommer i dokument H2140 (2003).

Pensjoner


Pensjoner føres i tråd med regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon.

Back to top